Leekstermeer


Het Natura 2000-gebied Leekstermeer is 1.557 ha groot. De kern, het Leekstermeer, is een ondiepe plas op de grens van Groningen en Drenthe. Het gebied ligt op de overgang van het relatief hoge Drents plateau en het laagveengebied van de provincie Groningen.

De omgeving van het meer bestaat uit graslanden en moerassen, afgewisseld met enkele natte bossen en rietvelden. Ten noorden van het meer liggen de Lettelberter Petten, door vervening ontstane waterpartijen met allerlei verlandingstadia.

leekstermeer_over

Op de graslanden foerageren in de winter veel ganzen en eenden. Op het meer vallen vooral de grote hoeveelheden smienten op.

In sommige sloten en op enkele graslandjes zijn nog plantensoorten te vinden die een beeld geven van schrale graslanden met orchideeën, grote boterbloem, veenreukgras en grote ratelaar.

leekstermeer_over2

Het gebied is al sinds de Middeleeuwen in gebruik, getuige de vele veenterpjes. Hierop stonden indertijd eenvoudige boerderijtjes. Later vormde het toen weer grotendeels onbewoonde Leekstermeergebied de hooischuur van het noorden.

Recent is het hele gebied op de schop geweest en ingericht tot waterbergingsgebied, samen met de Eelder- en Peizermaden.

Zo is een natuurgebied ontstaan van enkele duizenden hectares groot met goede toekomstperspectieven voor de vele via Natura 2000 beschermde vogelsoorten.

In het gebied zijn geen habitattypen aangewezen

Broedvogels

A119                Porseleinhoen

A122                Kwartelkoning

A295                Rietzanger


Ontwerpbeheerplan Leekstermeergebied

Op 10 januari 2023 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe het ontwerp Natura 2000-beheerplan Leekstermeergebied vastgesteld. Voor dit Natura 2000-gebied ligt het ontwerp beheerplan van 13 januari tot en met 24 februari 2023 ter inzage. Iedereen kan binnen de gestelde termijn van zes weken een zienswijze op het ontwerp Natura 2000-beheerplan indienen.