Holtingerveld


De Havelterberg is vanuit het noorden al ver van ver zichtbaar. Deze heuvel is dan ook het meest in het oog springende onderdeel van het natuurgebied Holtingerveld (1.782 ha).

havelteoost_over

De Havelterberg bestaat voor een groot deel uit relatief kalkrijke rode keileem, die de basis vormt voor de grote variatie in plantengroei in dit gebied. Deze keileem vormt een slecht doorlatende laag waardoor zelfs boven op de berg natte condities bestaan.

Nergens ter wereld is de soortencombinatie te vinden die hier voorkomt. Opvallende plantensoorten in dit vochtige heideveld zijn: bochtige klaver, knollathyrus, kleine bevernel, voorjaarszegge, gevlekte orchis, bosanemoon, maanvaren en fraai hertshooi.

havelteoost_over2

Naar het noordoosten toe gaat de berg over in het meer dan 10 meter lager gelegen heideveld van het Ooster- en Westerzand. Dit voornamelijk vochtige heideveld wordt afgewisseld met stuifzanden, dennenbossen en vennen.

Opvallend zijn de twee voormalige vliegvelden uit de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog zijn deze twee startbanen blijven liggen en heeft zich er een opmerkelijke flora op ontwikkeld met orchideeën, varens, rozenkransje en tal van soorten uit het heischrale milieu.

Bovendien zijn deze vliegstrips rijk aan dagvlinders, waaronder een vorm van het icarusblauwtje die alleen hier en op Terschelling voorkomt.

Het Holtingerveld is van belang voor een populatie van de gevlekte witsnuitlibel en de kamsalamander, die beide vooral in vennen, poelen en oude bomkraters voorkomen.

Habitattypen

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

H2320 Binnenlandse kraaiheidebegroeiingen

H2330 Zandverstuivingen

H3160 Zure vennen

H4010 Vochtige heide

H4030 Droge heide

H6230 Heischrale graslanden

H7110 Actief hoogveen

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen

H9190 Oude eikenbossen op zandvlakten

H91D0 Veenbossen

Soorten

H1166              Kamsalamander

H1042              Gevlekte witsnuitlibel