Fochteloërveen


Het Fochteloërveen is een uitgestrekt natuurgebied (2.599 ha) op de grens van Drenthe en Friesland. Vanaf de uitzichttoren bij Ravenswoud krijgt de bezoeker een immens uitzicht over het vrijwel boomloze veengebied.

Het veengebied maakt deel uit van de ooit zeer uitgestrekte Smildigervenen, waarvan de ontginning startte in de 17e eeuw. Het veenpakket van het Fochteloërveen is gedeeltelijk afgegraven, maar over grote delen zit nog het oorspronkelijke veenpakket. Het veen is maximaal 2 meter dik.

fochteloerveen_over

De beheerder, Vereniging Natuurmonumenten, heeft tal van maatregelen genomen om de veengroei te stimuleren, vooral gericht op het vasthouden van regenwater.

Zo zijn er damwanden geplaatst en veendijkjes opgeworpen. Hierdoor is er een actieve veenkern aanwezig met tal van planten van levend hoogveen. Bijzonder is het grote aantal exemplaren van het veenhooibeestje, een karakteristieke en uiterst zeldzame vlinder van hoogveen.

fochteloerveen_over2

Opvallend is het grote aantal reptielen in het gebied, waaronder een grote populatie van de gladde slang. De laatste jaren staat het veengebied bekend om de kraanvogels, die sinds 2001 in het gebied broeden.

Vooral aan de west- en zuidkant is het gebied de laatste jaren vergroot met uit productie genomen landbouwgronden, waar zich schrale graslanden en heide ontwikkelt.

Aan de noordzijde gaat het veen over in de bossen van de boswachterij Norg en Veenhuizen. Aan de zuidkant liggen de veenkoloniale bossen van Ravenswoud. Centraal door het gebied loopt een fietspad, gelegen op een lage zandrug, die het veengebied als het ware in tweeën snijdt.

Habitattypen

H3160 Zure vennen

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)

H4030 Droge heiden

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)

H7120 Herstellende hoogvenen

Broedvogels

A008 Geoorde fuut

A052 Wintertaling

A056 Slobeend

A119 Porseleinhoen

A275 Paapje

A276 Roodborsttapuit

Niet-broedvogelsoorten

A037 Kleine Zwaan

A038 Wilde Zwaan

A039 Toendrarietgans

A041 Kolgans