Elperstroom


Het gebied Elperstroom vormt de bovenloop van de Beilerstroom op de westelijke flank van de Hondsrug. Het natuurterrein ligt in het kenmerkende esdorpenlandschap tussen Elp en de boswachterijen van Grollo en Schoonlo.

De Elperstroom vormt vanouds het hooi- en weilandgebied in dit esdorpenlandschap.

elperstroom_over

Het gebied heeft een complexe bodemstructuur met leem, veen en zand. De bijzondere natuur is voor een groot deel afhankelijk van mineraalrijk kwelwater uit de ondergrond.

De kwel wordt deels beïnvloed door opstuwing door een diep in de bodem aanwezige zoutkoepel. Het kwelwater is relatief kalkrijk, waardoor zich hier kalkmoerassen en blauwgraslanden hebben ontwikkeld met veel bijzondere planten, zoals tweehuizige zeggen, blonde zegge en vleeskleurige orchis.

De graslanden liggen langs de beek, van elkaar gescheiden door greppels, houtwallen en kleine bosjes. In het deelgebied de Reitma komen zeer oude onbemeste graslanden voor.

Op de flanken van het dal liggen enkele heischrale graslanden en heideveldjes. Een groot deel van het gebied is ingericht met het ook om het stimuleren van natuurlijke ontwikkelingen. Het oude cultuurlandschap is hier losgelaten.

400Blonde zegge Elperstroom 22-5-07 (4)

De Elperstroom heeft veel te leiden gehad van de optimale op land- en bosbouw gerichte inrichting van het omliggende gebied. Daardoor is sterke verdroging opgetreden.

Omdat de natuur in het gebied afhankelijk is van een flinke hoeveelheid schoon kwelwater is er veel energie gestoken in het herstel van waterhuishouding.

Habitattypen

H4010 Vochtige heide met dopeheide

H6230 Heischrale graslanden

H6410 Blauwgrasland

H7230 Kalkmoeras