Dwingelderveld


Nationaal Park Dwingelderveld is beroemd van vanwege de uitgestrekte heide en de vele veentjes. Het heide- en bosgebied vormt een waardevol onderdeel van het oude Drentse esdorpenlandschap.

De uitgestrekte natte heide is de grootste en belangrijkste van West-Europa. Behalve natte heide en veen herbergt het nationaal park ook belangrijke oude eikenbossen, droge heide, stuifzanden en jeneverbesstruwelen.

dwingelderveld_overhetgebie

Tijdens de ontginning is mede op aanwijzing van Jac. P. Thijsse een groot deel van de heide gespaard. De rest is bebost en vormt de huidige boswachterij Dwingeloo.

In de bossen liggen diverse vennetjes en kleine heidevelden. Het Lheebroekerzand is een zeer afwisselend stuifzandgebied met bos, heide en een uitgestrekt jeneverbesstruweel.

De Anserdennen is een heuvelachtig bosgebied op voormalig stuifzand met heide en vennen. Het Noordenveld is een heringericht voormalig landbouwgebied, waar het heidelandschap door natuurontwikkeling een nieuwe kans krijgt.

dwingelderveld_over2

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in het herstel van de waterhuishouding, het herstel van vergraste heide en het vitaliseren van de jeneverbesstruwelen en veengebieden.

In de Holtveenslenk bijvoorbeeld is landbouwgrond en productiebos omgezet in een ven en natte heide. De geoorde fuut broedt er, terwijl in de heide gevlekte orchis groeit.

Habitattypen  

H2310              Stuifzandheiden met struikhei

H2320              Binnenlandse kraaiheidebegroeiingen

H2330              Zandverstuivingen

H3130              Zwakgebufferde vennen

H3160               Zure vennen

H4010A            Vochtige heiden

H4030              Droge heiden

H5130              Jeneverbesstruwelen

H6230               Heischrale graslanden

H7110B            Actieve hoogvenen (heideveentjes)

H7120               Herstellende hoogvenen

H7150               Pioniervegetaties met snavelbiezen

H9120               Beuken-eikenbossen met hulst

H9190               Oude eikenbossen

Broedvogelsoorten  

A004                Dodaars

A008                Geoorde fuut

A052                Wintertaling

A056                Slobeend

A236                Zwarte Specht

A246                Boomleeuwerik

A275                Paapje

A276                Roodborsttapuit

A277                Tapuit

Niet-broedvogelsoorten         

A037                Kleine Zwaan

A039                Toendrarietgans