Drentsche Aa


Het Drentsche Aa-gebied is een van de laatste gave beekdalen van ons land. Het bestaat uit oud karakteristiek Drents cultuurlandschap met graslanden, bossen, houtwallen, akkers en heide. De Drentsche Aa bestaat in feite uit twee beken die ter hoogte van Gasteren samen verder stromen in de richting van de stad Groningen.

De twee hoofdtakken worden gevoed door vele zijbeken zoals het Schebroeker Loopje en het Smalbroeker Loopje. Een groot deel van het gebied is een nationaal park, het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa. Een omvangrijker gebied is aangewezen als nationaal landschap.

Het Natura 2000-gebied is 3.966 ha groot en bestaat uit een complex van natuurgebieden waaronder het Balloërveld, de Gasterse Duinen, het Gasterse Holt, Kampsheide, het Eexterveld en de Zeegserduinen.

Ten zuiden van dit gebied liggen nog de afzonderlijke terreinen Geelbroek, het Amerdiep en het Anderse Diep. Samen vormen deze gebieden een palet aan natuurrijke landschappen met een opzienbarende flora en fauna.

drentsche_aa_over

Omdat de natuur in het beekdallandschap afhankelijk is van voldoende schoon kwel- en regenwater, is de laatste decennia veel aandacht geschonken aan het herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding.

Dat heeft geresulteerd in het behoud en lokaal ook toename in kwaliteit en kwantiteit van bijvoorbeeld dotterbloemhooilanden, kwelmoerassen en trilvenen. Opvallend zijn de vele natte graslanden met brede orchis.

Ook voor tal van andere bijzondere en soms bedreigde soorten biedt de Drentsche Aa een belangrijk refugium. Voorbeelden zijn de zwartblauwe rapunzel, de stengelloze sleutelbloem en het gentiaanblauwtje.

Habitattypen

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

H2320 Binnenlandse kraaiheidebegroeiingen

H3160 Zure vennen

H3260 Rivieren en beken met waterplanten

H4010 Vochtige heiden

H4030 Droge heiden

H5130 Jeneverbesstruwelen

H6230 Heischrale graslanden

H6410 Blauwgraslanden

H6430 Ruigten en zomen

H7110 Actief hoogveen

H7140 Overgangs- en trilvenen

H7150 Pioniersvegetaties met snavelbiezen

H9160 Eiken-haagbeukenbossen

H9190 Oude eikenbossen

H91D0 Hoogveenbos

H91E0 Vochtige bossen

Habitat-soorten

H1099 Rivierprik

H1145 Grote modderkruiper

H1149 Kleine modderkruiper

H1166 Kamsalamander

H1163 Rivierdonderpad