Bargerveen


Het Bargerveen is het enige restant van formaat van het oorspronkelijke Bourtangermoeras. Dat immense veengebied was ooit 170.000 hectare groot en liep door tot ver in Duitsland.

Bargerveen 16-6-08 (21)

In het Bargerveen is ongeveer 2.000 hectare overgebleven en is daarmee het grootste hoogveengebied van ons land. Een belangrijk onderdeel van het Natura 2000-gebied (2096 ha) is het Meerstalblok, een niet-afgegraven hoogveengebied waarin meerstallen voorkomen.

Meerstallen zijn verlande veenmeertjes, waar actieve hoogveenvorming duidelijk zichtbaar is. Hoewel het veen hier niet is afgegraven, is dit deel van het Bargerveen wel in gebruik geweest voor de boekweitbrandcultuur.

In veel andere delen van het Bargerveen is het veen tot dicht aan de minerale ondergrond afgeveend. Voor het herstel van dit gebied is gebruik gemaakt van compartimentering met veendammen.

Hierdoor zijn na vernatting grote plassen ontstaan. Op deze wijze is een water- en vogelrijk landschap ontstaan. Langs de Laardijk, in het Schoonebekerveld en langs de Duitse grens zijn door vroegere boerenactiviteiten schrale graslanden ontstaan, de zogenaamde bovenveengraslanden.

Dit zijn door hun ontstaanswijze en ligging in een hoogveengebied unieke graslanden, de enige in Nederland, met veel zeldzame planten en insecten. Vooral de grote aantallen van de zeldzame welriekende nachtorchis vallen op.

bargerveen_over

Door de grote variatie aan biotopen en door de gradiënt naar de Hondsrug is het Bargerveen bijzonder rijk aan  zeer zeldzame planten en dieren.

Het halfopen veenlandschap heeft een grote aantrekkingskracht op vogels, zoals geoorde fuut, porseleinhoen, nachtzwaluw, blauwborst, paapje, roodborsttapuit en grauwe klauwier.

Meer dan de helft van de Nederlandse grauwe klauwieren broedt jaarlijks in het Bargerveen. Het is één van de weinige gebieden buiten de Waddeneilanden waar blauwe kiekendief en velduil af en toe broeden.

Het gebied is tevens van grote betekenis als slaapplaats voor toendrarietganzen. Voor deze soort is het Bargerveen het belangrijkste gebied in Nederland.

Habitattypen

H6230 Heischrale graslanden (bovenveengraslanden)

H7110 Hoogveen

H7120 Herstellend hoogveen

Broedvogelsoorten

A008 Geoorde fuut

A082 Blauwe kiekendief

A119 Porseleinhoen

A153 Watersnip

A222 Velduil

A224 Nachtzwaluw

A272 Blauwborst

A276 Roodborsttapuit

A275 Paapje

A338 Grauwe klauwier

Niet-broedvogelsoorten

A037 Kleine zwaan

A039 Toendrarietgans