Ontwerpbeheerplan Leekstermeergebied


Op 10 januari 2023 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe het ontwerp Natura 2000-beheerplan Leekstermeergebied vastgesteld. Voor dit Natura 2000-gebied ligt het ontwerp beheerplan van 13 januari tot en met 24 februari 2023 ter inzage. Iedereen kan binnen de gestelde termijn van zes weken een zienswijze op het ontwerp Natura 2000-beheerplan indienen.

Provincie Drenthe is voor het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied de voortouwnemer om het beheerplan op te stellen. In het beheerplan is opgenomen wat de instandhoudingsdoelen zijn voor de typen natuur en dier- en plantensoorten die de Rijksoverheid voor dit gebied heeft vastgesteld. Daarnaast geeft het beheerplan aan welke maatregelen nodig zijn om de natuur duurzaam te bewaren en waar nodig te herstellen. De beheerplannen hebben een looptijd van zes jaar en kunnen eenmalig met maximaal zes jaar worden verlengd.

​Zienswijze

​Gedurende de periode van terinzagelegging heeft eenieder de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Dit kan op de volgende manieren:

​Meer informatie

​Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, tel. 0592-36 55 55. Kijk op www.provincie.drenthe.nl/zienswijze voor meer uitleg over het indienen van een zienswijze.