Aanpassing leefgebiedtypenkaarten


De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van Natura-2000 gebieden. Voor de vergunningverlening wordt gebruik gemaakt van habitatkaarten waarop de stikstofgevoelige natuur is aangegeven. Deze habitatkaarten bevatten naast habitattypen ook de stikstofgevoelige leefgebieden van de vogelrichtlijn- en habitatrichtlijnsoorten. Deze kaarten worden in AERIUS gebruikt om te bepalen hoe hoog de stikstofbelasting is.

In de nieuwe release van AERIUS in het najaar van 2021 zullen de leefgebieden worden verbeterd. Percelen die met zekerheid binnen het regulier agrarisch gebruik vallen en dus geen stikstofgevoelig leefgebied bevatten worden verwijderd. De verwijderde percelen zullen in de nieuwe AERIUS dus niet langer getoetst worden op de aanwezigheid van stikstof gevoelige natuur bij vergunningaanvragen.

Voorafgaand aan de nieuwe release in AERIUS publiceert de provincie op de Geoportaal (Geoportaal Drenthe) een laag (Natura 2000_Leefgebieden_wijziging 2021) waarop de wijzigingen zijn aangegeven. Bekijk voor meer informatie ook de Habitatkaarten - BIJ12.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe.