Vinger aan de pols


Inventariseren

Om te weten of we de gestelde doelen halen, zullen we buiten moeten gaan kijken hoe het gaat met deze topnatuur. Eens per zes jaar worden alle Natura 2000-gebieden geïnventariseerd en wordt beschreven hoe het er voor staat met de kwaliteit en de omvang van de beschermde natuur. Behalve de natuurwaarden, worden ook belangrijke sturende processen als stikstofdepositie  en grondwaterstanden gemonitord.

Afhankelijk van de resultaten kan dat leiden tot veranderingen in het beheer, aanvullende maatregelen of tot de conclusie dat al onze inspanningen werken!

Samenwerking

De monitoring maakt deel uit van de monitoring van de hele Drentse natuur, want ook buiten de Natura 2000-gebieden is nog veel waardevolle natuur aanwezig. De uitvoering van de monitoring vindt meestal plaats door de beheerders van de natuurgebieden, zoals natuurbeheerorganisaties, particuliere eigenaren en het ministerie van Defensie. Ook met de waterschappen zal worden samengewerkt, omdat zij ook al veel gegevens over de kwaliteit van het water verzamelen.

De provincie is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle inspanningen en rapporteert, net als alle andere provincies, aan het ministerie van Economische Zaken. Deze is weer verantwoording verschuldigd aan de Europese Unie.