Vergunningen voor nieuwe ontwikkelingen


Provincies moeten nieuwe ontwikkelingen in en rondom Natura 2000 gebieden toetsen aan de eisen van de Natuurbeschermingswet. Die wet bevat een streng toetsingskader gebaseerd op Europese regelgeving.

Op dit moment kan vaak geen vergunning worden verstrekt. Dat is een van de redenen waarom met de ‘’Programmatische Aanpak Stikstof’’ is gestart.

Verantwoordelijkheden

  • Natura 2000 is een pan-Europees netwerk met soorten en habitattypen van de Europese Unie
  • Aanmelding Natura 2000-gebieden door het Rijk
  • Aanwijzing beschermde habitattypen en soorten door het Rijk
  • Vaststellen beheerplannen voor de gebieden deels door Rijk en deels door provincies
  • Uitvoeren van herstelmaatregelen in gebieden onder verantwoordelijkheid van provincies
  • Vergunningverlening op basis van Natuurbeschermingswet door provincies

Meer informatie: http://www.natura2000.nl/pages/beheerplan.aspx