Spelregels


Om de natuur in de Natura 2000-gebieden duurzaam te beschermen zijn spelregels bedacht. In grote lijnen komt het erop neer dat activiteiten die de natuur schaden niet zijn toegestaan. Op deze pagina vindt u meer informatie over de spelregels.

Verantwoordelijkheden binnen Natura 2000

Voor de realisatie van het pan-Europees natuurnetwerk Natura 2000 heeft Nederland in de jaren ’90 van de vorige eeuw meer dan 160 gebieden bij de Europese Unie aangemeld.

Vervolgens is het Rijk aan de slag gegaan met het aanwijzen van de precieze soorten en natuurtypen die onder de Europese bescherming gaan vallen. De soorten en natuurtypen – de zogenoemde habitattypen – staan op de door de Europese Unie samengestelde lijsten van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Veertien Natura 2000-gebieden liggen geheel of gedeeltelijk in Drenthe. Voor alle gebieden moeten zogenaamde ‘’beheerplannen’’ worden opgesteld.