Beheerplannen


Beheerplannen moeten de ‘’goede staat van instandhouding’’ van het betreffende gebied verzekeren. Met andere woorden, de plannen moeten maatregelen generen, die waarborgen dat de goede kwaliteit van het gebied wordt behouden of dat de kwaliteit ervan verbetert.

Bovendien geven de plannen anderzijds ook inzicht in het recreatief medegebruik en in de mogelijkheden voor nieuwe economische ontwikkelingen rondom zo’n gebied.

Om de goede staat van instandhouding te kunnen verzekeren, verschaffen de beheerplannen ook duidelijkheid over de natuurtypen en soorten die in het gebied worden beschermd en de wijze waarop dat gedurende een ‘’beheerplanperiode’’ van zes jaar vorm krijgt.

Indien een gebied geen goede staat van instandhouding te zien geeft, moet er via maatregelen in het beheerplan aan worden gewerkt om deze alsnog te verkrijgen. Het beheerplan vormt ook de basis voor vergunningverlening op basis van de Natuurbeschermingswet.

Afspraken tussen Rijk en provincie

In het verleden zijn afspraken gemaakt met het Rijk over welk bestuursorgaan voor welk gebied een beheerplan opstelt. Leidend principe daarbij is geweest dat waar Staatsbosbeheer veel gronden in eigendom heeft, het Rijk ‘’voortouwnemer’’ is.

Zijn de meeste gronden in eigendom bij andere terreinbeherende organisaties als Drents Landschap en Natuurmonumenten, of bij particulieren, dan is de provincie ‘’voortouwnemer’’.

Op basis van het Natuurakkoord tussen Rijk en provincies wordt de provincie op termijn verantwoordelijk voor alle Natura 2000 gebieden.

De volgende partijen werken op dit moment aan beheerplannen voor de (deels) in Drenthe gelegen Natura 2000 gebieden:

1. Bargerveen (ministerie van Economische Zaken).

2. Drentsche Aa (ministerie van Economische Zaken)

3. Drents Friese Wold & Leggelderveld (ministerie van Economische Zaken)

4. Drouwenerzand (provincie Drenthe)

5. Dwingelderveld (provincie Drenthe)

6. Elperstroom (ministerie van Economische Zaken).

7. Fochteloërveen (provincie Drenthe)

8. Holtingerveld (provincie Drenthe)

9. Leekstermeergebied (provincie Drenthe)

10. Mantingerbos (provincie Drenthe)

11. Mantingerzand (provincie Drenthe)

12. Norgerholt (provincie Drenthe)

13. Witterveld (ministerie van Defensie)

14. Zuidlaardermeer (provincie Groningen)

Zorgvuldig proces

Beheerplannen worden niet vastgesteld voor dat deze een zorgvuldige wettelijke procedure hebben doorlopen. Onderdeel van die procedure is een ter inzage legging waarbij belanghebbenden zienswijzen naar voren kunnen brengen.

Beheerplannen worden zo veel mogelijk met betrokken partijen afgestemd. Hiertoe zijn zogenaamde ‘’Gebiedsgroepen’’ ingesteld die de wording van het beheerplan begeleiden. Gemeenten, terreinbeheerders, waterschappen en de landbouworganisatie LTO zijn erin vertegenwoordigd.

Maatregelen

In het overgrote deel van de Natura 2000 gebieden moeten herstelmaatregelen worden uitgevoerd om de goede staat van instandhouding te garanderen. Dat zijn vooral maatregelen die aansluiten bij het dagelijks door de beheerder gevoerde beheer zoals maaien, grazen en plaggen.

Daarnaast krijgt herstel van de waterhuishouding in veel gebieden de nodige aandacht. De provincie is op basis van het tussen Rijk en provincies gesloten Natuurakkoord verantwoordelijk voor de uitvoering van al deze maatregelen.