Natuurbeheer en natuurbeheerplannen


Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2021 (NBP) en de Natuur Netwerk Nederland kaart (NNN-kaart) 2020 vastgesteld. In het NBP staat aangegeven waar en welke (agrarische) natuur aanwezig is of ontwikkeld kan worden, hoe deze natuur beheerd en gerealiseerd kan worden en welke mogelijkheden er geboden worden voor landschapsonderhoud. Dit is het kader voor de subsidieverlening. Het NNN is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit. Het netwerk bestaat zowel uit afzonderlijke natuurgebieden als uit verbindingszones die deze natuurgebieden met elkaar verbinden.

Het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 heeft van 14 februari 2020 tot en met 27 maart 2020 ter inzage gelegen. In reactie hierop hebben wij 26 zienswijzen ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben Gedeputeerde Staten het Natuurbeheerplan 2021 en NNN-kaart 2020 op een aantal punten aangepast en op 16 juni 2020 vastgesteld.

Hiernaast treft u het Natuurbeheerplan Drenthe versie 2021 aan. Vanaf 25 juni 2020 kunt u het ook digitaal inzien.

Vanaf 25 juni 2020 kunt u de NNN-kaart 2020 digitaal inzien via www.provincie.drenthe.nl/natuurnetwerk of www.ruimtelijkeplannen.nl

Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en landschapselementen in de provincie Drenthe. Dit plan is verankerd in het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Jaarlijks herzien wij het Natuurbeheerplan, afhankelijk van maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen, zowel op tekst als inhoud.

Het SNL ligt ten grondslag voor de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (SVNL) en Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert beide regelingen voor de provincie Drenthe uit.

In het Natuurbeheerplan zit een beheertypen-, ambitie- en waterkaart. Voor de SVNL is de beheertypenkaart en waterkaart van belang en voor de SKNL de ambitiekaart.

Natuurbeheer

Voor natuurbeheer staat op de beheertypenkaart aangegeven welke gebieden in principe voor subsidie in aanmerking komen. Er bestaan twee soorten aanvragers: grote beheerders (> 150 hectare) en kleine beheerders (< 150 hectare). Alleen beheerders die gecertificeerd zijn kunnen beheersubsidie aanvragen.

Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe landelijk aanpak ‘kleine beheerders’. Kleine beheerders van bos- en natuurterreinen moeten om subsidie te krijgen zich aansluiten bij een zogeheten collectief, die een gezamenlijke aanvraag doen van minimaal 150 hectare. De provincie Drenthe sluit vervolgens een contract met deze overkoepelende organisaties van samenwerkende natuurbeheerders.

De Unie van Bosgroepen en het Natuurcollectief Drenthe treden op als tussenpersoon tussen de provincie Drenthe en de individuele natuurbeheerders. Zij zijn de spil in de vernieuwde aanpak.

Omvorming en inrichting van landbouwgrond naar natuur

Op de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan staan gronden waar omvorming naar natuur van toepassing is aangegeven met het beheertype N00.01 (Nog om te vormen naar natuur). Gronden met deze aanduiding komen in principe in aanmerking voor functieverandering en/of inrichtingssubsidie via de SKNL-regeling.

Website BIJ12 Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Uitgebreide en actuele informatie over bovengenoemde onderwerpen is te vinden op Subsidiestelsel Natuur en Landschap - BIJ12