De Onlanden


Door de klimaatverandering is het nodig om tijdelijk water te bergen om te voorkomen dat een stad als Groningen onder water loopt. Door functies te combineren zoals waterberging, natuur, recreatie en landbouw snijdt het mes aan de meerdere kanten. Die combinatie komt goed in beeld in het project De Onlanden tussen Groningen, Roden, Peize en Eelde.

Tussen 2005 en 2012 is er hard gewerkt aan de uitvoering van het project. In totaal kostte de uitvoering 38 miljoen euro. Waterschap Noorderzijlvest en provincie Drenthe waren samen opdrachtgever, samen verantwoordelijk. Er is nu een 2000 ha waterberging tot stand gekomen. Een groot deel van De Onlanden is aangewezen als Natura 2000 gebied Leekstermeer (1557 hectare), vooral vanwege moeras- en watervogels.

Onlanden foto 1

Behalve voor de Kolgans is het gebied ook van belang voor Brandgans en Smient. Andere vogelsoorten die in de winter regelmatig voorkomen, zijn Wintertaling, Grote zaagbek, Nonnetje, Grote zilverreiger, Slechtvalk en Blauwe kiekendief.

De onlanden 2

De landbouw verhuist naar flanken gebied. Er is 3500 ha optimale landbouwgrond gerealiseerd met ideale kavelstructuur. Landbouw is nu verdwenen uit gebieden met slappe veenbodems. Nu is er weer toekomst voor de landbouw.

De Onlanden

Ook aan de recreatie is ruim aandacht besteed. Er zijn nu kanoroutes, fietspaden, wandelroutes, natuurbeleefpunten en dorpsommetjes gerealiseerd.