Zuidwest


Grootse topnatuur van Europese allure, samen met een sterke recreatieve infrastructuur maakt Zuidwest-Drenthe een van de groenste en meest aantrekkelijke gebieden van Drenthe. Drie Natura 2000-gebieden, waarvan het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold ook de titel Nationaal Park dragen, bieden uitgestrekte en soms ruige natuur. Hier domineren rust, ruimte, stilte en duisternis. Rondom deze gebieden liggen nog meer mooie natuurgebieden zoals het Hijkerveld, de beekdalen van de Vledder- en Wapserveense Aa, Oude Vaart en Wold- en Ruiner Aa en de landgoederen bij Rheebruggen en De Eese. Dit landschap vol unieke natuurgebieden laat zich lezen als een spannend geschiedenisboek. Ingebed in een kleinschalig agrarisch esdorpenlandschap zijn sporen uit het verleden tastbaar: ijstijden, celtic fields, hunebedden, Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid en de Tweede Wereldoorlog.

Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en Holtingerveld

In deze gebieden wordt volop gewerkt aan het ontwikkelen en verbinden van het Natuurnetwerk Nederland. Zo is met het project LIFE ‘Healthy Heath’ een groot deel van het Dwingelderveld heringericht. Het grootste natte heidegebied van West-Europa werd nog groter en stiller. Een ander LIFE-project, ‘Going up level’, in het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld is in afronding. Ook hier is water de sleutel. In vijf deelgebieden, waaronder Oude Willem, zorgen maatregelen voor herstel van oorspronkelijke hoge grondwaterstanden. Dat leidt tot duurzaam behoud van heidegebieden, beken, veentjes en vennen. Dankzij het meer natuurlijke waterpeil wordt de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld rijker, gevarieerder en spannender om te beleven.

Nieuwe projecten zijn in voorbereiding die ook gaan bijdragen aan robuuste systemen met balans voor natuur, water en landbouw.

Klimaatbuffer Ootmaanlanden

In Ootmaanlanden - Koningsschut is de inrichting van een robuuste klimaatbuffer in voorbereiding. Met als doel dat Meppel droge voeten houdt en dat water langer vastgehouden kan worden.

Beekherstel Vledder Aa

In het beekdal van de Vledder- en Wapserveense Aa is beekherstel in voorbereiding voor het deel tussen de Doldersummerweg en de Ten Darperweg. In een gebied van ruim 200 hectare gaat het om hydrologisch herstel. Het doel: een natuurlijk, beleefbaar en klimaatbestendig beekdal, passend in de omgeving, waarin naast natuur, ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol spelen.

Heischraal grasland Havelterberg

Op het Holtingerveld liggen een aantal gebieden met heischrale graslanden. Een van deze gebieden ligt direct ten noorden van de Grote Startbaan aan de rand van Havelte. De heischrale graslanden rond de Havelterberg behoren tot de meest waardevolle van Nederland door het voorkomen van tal van zeer zeldzame soorten planten en vlinders.

Het doel van het project Havelterberg is de heischrale graslanden op het Holtingerveld uit te breiden en met bestaande gebieden te verbinden. Zeker niet alleen natuur speelt een rol. Het gebied is archeologisch en cultuurhistorisch zeer bijzonder en daarmee ook recreatief interessant.

Organisatie

De voorbereiding en uitvoering van natuurherstelmaatregelen wordt aangestuurd door het programmateam PNP Zuidwest Drenthe, waarin onder leiding van de provincie Drenthe vertegenwoordigd zijn: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Prolander. De gemeenten Hoogeveen-De Wolden en Westerveld zijn agendalid.

Beheer

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Drentse Landschap, particuliere grondeigenaren en de Maatschappij van Weldadigheid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de projecten in uitvoering in Zuidwest Drenthe op:

https://www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl/projecten/

https://www.holtingerveld.nl/projecten/

https://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/projecten/