Zuidwest


Grootse topnatuur van Europese allure samen met een sterke recreatieve infrastructuur maakt Zuidwest-Drenthe een van de groenste en meest aantrekkelijke gebieden van Drenthe. Drie Natura 2000-gebieden, waarvan het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold ook de titel Nationaal Park dragen, bieden uitgestrekte en soms ruige natuur waar rust, ruimte, stilte en duisternis domineren. Rondom deze gebieden liggen meer mooie natuurgebieden zoals het Hijkerveld, de beekdalen van de Vledder- en Wapserveense Aa, Oude Vaart en Wold- en Ruiner Aa en de landgoederen bij Rheebruggen en De Eese. Dit landschap vol unieke natuurgebieden laat zich lezen als een spannend geschiedenisboek. Ingebed in een kleinschalig agrarisch esdorpenlandschap zijn sporen uit het verleden tastbaar: ijstijden, celtic fields, hunebedden, Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid en Tweede Wereldoorlog.

Dwingelderveld en Drents-Friese Wold

In de afgelopen jaren is gewerkt aan het ontwikkelen en verbinden van het Natuurnetwerk Nederland. In 2017 is met het project LIFE ‘Healthy Heath’ de herinrichting van het Dwingelderveld afgerond. Het grootste natte heidegebied van West-Europa werd nog groter en stiller. Een ander LIFE-project, ‘Going up level’, in het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld is in volle gang. Ook hier is water de sleutel. In vijf deelgebieden zorgen maatregelen voor herstel van oorspronkelijke hoge grondwaterstanden. Dat leidt tot duurzaam behoud van heidegebieden, beken, veentjes en vennen. Dankzij het meer natuurlijke waterpeil wordt de natuur van het Drents-Friese Wold en het Leggelderveld rijker, gevarieerder en spannender om te beleven. Er is al een hoop werk verzet, maar er moet in Zuidwest-Drenthe nog veel gebeuren voor echt sprake is van robuuste systemen met balans voor natuur, water en landbouw.

Oude Willem fietsers 26-08-09 (7)

De ambitie is om de klus te klaren voor 2027. Dan zijn de maatregelen uit het Natuurnetwerk Nederland, Kaderrichtlijn Water en het Programma Aanpak Stikstof uitgevoerd. Tijdens de uitvoering zijn kansen benut voor het beleven van het gebied. In 2027 liggen hier drie met elkaar samenhangende Natura 2000-gebieden ingebed in natuurlijke beeksystemen en omringd door authentieke dorpen, een levend agrarisch landschap en het werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid. Dan is dit hét gebied waar je eindeloos door grootschalige topnatuur kunt struinen.

Partners

Gemeenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Prolander, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Beheer

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het Dwingelderveld op: www.nationaalpark-dwingelderveld.nl en Drents-Friese Wold: www.nationaalpark-drents-friese-wold.nl.