Voorbereidingen inrichtingswerkzaamheden Verlengde Middenraai van start!


Ingenieursbureau Sweco start halverwege april met de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de Verlengde Middenraai. In opdracht van de provincie Drenthe voeren zij onderzoeken uit om de huidige situatie van het gebied in kaart te brengen, maatregelen op te stellen en de effecten daarvan te voorspellen. Dit betekent dat u vanaf dat moment onderzoekers in het veld aan het werk ziet!

Sweco doet onderzoek naar de bodemopbouw, de natuur, de archeologie en de aardkundige waarden. De resultaten leveren meer informatie op over effectieve maatregelen om verdroging van het Mantingerzand te voorkomen. Die inzichten worden gebruikt als basis voor het inrichtingsplan waarin de plannen voor natuur-, recreatie- en landbouwontwikkeling voor de Verlengde Middenraai worden omschreven. Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden in 2021.

Uitnodiging: informatieavond op donderdag 18 april

Op donderdag 18 april praten we u graag bij over het opstellen van het inrichtingsplan. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorpshuis de Heugte te Nieuw Balinge. We vertellen u meer over onze aanpak, de werkzaamheden en de planning. Om u mee te nemen in de ontstaansgeschiedenis van uw gebied hebben we landschapsarchitect Martin van Dijken uitgenodigd. De betrokken organisaties zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt zich aanmelden via info@prolander.nl (o.v.v.: naam en aantal personen).

De Verlengde Middenraai

Tussen het Mantingerzand en het kanaal de Verlengde Middenraai ligt een voormalig landbouwgebied dat wordt ingericht voor herstel van het Mantingerveld. We noemen dit gebied De Verlengde Middenraai. Door het water in dit gebied zo lang mogelijk vast te houden ontstaat een hydrologische buffer. Dit voorkomt verdroging van het aangrenzende Mantingerveld en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de vochtige heide en veentjes. Hiermee wordt het gebied ook aantrekkelijk voor libellen, insectenjagende soorten als zwaluwen, verschillende soorten vleermuizen, kikkers en reptielen. Met het aanleggen van een ecologische verbindingszone worden de natuurgebieden Boswachterij Gees en het Mantingerveld weer met elkaar verbonden. Dieren en planten in het gebied krijgen zo een grotere kans om te overleven. Door waterhuishoudkundige maatregelen te treffen houden inwoners van Nieuw Balinge en omgeving droge voeten en wordt schade aan landbouwgebieden voorkomen.

Brede Kijk op het Oude Diep

De werkzaamheden in de Verlengde Middenraai maken onderdeel uit van een groter gebiedsontwikkelproces. In het Mantingerbos, Mantingerveld, Scharreveld, landgoed Vossenberg en het beekdal Oude Diep werken de provincie, de gemeenten, het Waterschap en natuurorganisaties samen met inwoners en ondernemers aan een toekomstbestendig en gevarieerd landschap. Behalve herstel van natuur en landschap speelt ook het realiseren van een robuust watersysteem een belangrijke rol. Door klimaatverandering neemt de kans op extreme neerslag, overstromingen en langdurige periodes van droogte toe. Een robuust watersysteem is nodig voor voldoende water in droge periodes en het afvoeren van water in natte periodes. In 2027 zijn de werkzaamheden in het gebied afgerond en is het gebied klaar voor de toekomst. Ruiters, wandelaars en fietsers genieten van een landschap dat aantrekkelijk is voor recreatie. Boeren en recreatieondernemers kunnen werken aan een duurzame toekomst. Het uitgangspunt is een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen.