Terugkoppeling schetssessie inrichtingsproces de Verlengde Middenraai


De inwoners, ondernemers en grondeigenaren van ‘de Verlengde Middenraai’ ontmoetten elkaar op dinsdagavond 28 mei om 19.30 uur in Dorpshuis de Heugte in Nieuw-Balinge. In de bijeenkomst dachten zij samen na over de inrichting van hun woon- en werkgebied. De centrale vraag daarbij was: wat is voor u belangrijk? Al brainstormend en schetsend ontstond een duidelijk beeld van huidige knelpunten, wensen, oplossingen en kansen.

Natuur, bedrijvigheid en recreatie

De natuur in het gebied wordt zeer gewaardeerd en zou misschien zelfs versterkt kunnen worden door meer afwisseling van planten en dieren. Fijn wonen en economische bedrijvigheid gaan in de Verlengde Middenraai goed samen. Men ziet kansen voor kleinschalige landbouw van gewassen. Het open karakter, de rust en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied moeten zeker intact blijven. Er zijn ook zaken die men graag anders zou zien. Zo laat de verkeersveiligheid te wensen over. Op de weg de Verlengde Middenraai wordt door automobilisten erg hard gereden. Betrokkenen zouden liever een maximale snelheid van 60 km/u zien of een vrij liggend fietspad. De aanwezigen zien volop mogelijkheden voor recreatie. De huidige ruiter-, wandel- en fietspaden zijn niet altijd functioneel. Het aanleggen van de ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Boswachterij Gees/Mekelermeer en het Mantingerzand vormt wellicht een aanleiding om hier verandering in te brengen. Uiteraard kwam ook de ligging van de ijsbaan ter sprake. Moet deze verplaatst worden naar het dorp? Of toch op de huidige locatie blijven?

De wensen die zijn opgehaald worden uitgewerkt en waar mogelijk meegenomen in het inrichtingsplan. Dit biedt echter geen garantie voor de uitvoering ervan. Op dit moment is er geld beschikbaar voor het realiseren van de natuurdoelen. De gebiedspartners zoeken nog naar (financierings)mogelijkheden om deze koppelkansen toch mee te nemen in het uitvoeringsprogramma.

De planning

Het doel is om in december 2019 te komen tot een goed onderbouwd en breed gedragen inrichtingsplan. Sweco werkt verschillende scenario’s uit. Deze zijn gebaseerd op diverse onderzoeken naar het grond- en oppervlaktewater, bodemopbouw én de input van de bewoners en ondernemers uit het gebied. Wij voeren met grondeigenaren één op één gesprekken voor verdere details. Na de zomer vindt een gebiedsavond plaats waarin de verschillende scenario’s worden toegelicht. In het najaar komen we terug met een voorkeursvariant. Dit leidt uiteindelijk tot een inrichtingsplan in december.  Tijdens (de voorbereidingen van) de inrichtingswerkzaamheden kunt u voor vragen, opmerkingen of ideeën terecht bij Nynke Faber (Prolander) via n.faber@prolander.nl of (0592) 36 50 97.

Natuurontwikkeling in het inrichtingsproject Verlengde Middenraai

Tussen het Mantingerzand en het kanaal de Verlengde Middenraai ligt een voormalig landbouwgebied. We noemen dit gebied De Verlengde Middenraai. Door het water in dit gebied vast te houden ontstaat een hydrologische buffer. Dit beperkt de verdroging van het aangrenzende Mantingerzand en draagt bij aan het herstel van het watersysteem. Door het realiseren van een verbinding tussen de natuurgebieden Boswachterij Gees en het Mantingerzand kunnen de planten en dieren zich makkelijker verspreiden en verplaatsen. Hiermee verbeteren we in het gehele gebied de biodiversiteit. Halverwege april zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de Verlengde Middenraai. Naar verwachting gaat in 2021 de eerste schop in de grond om de maatregelen te realiseren.

Oude Diep