Oude Diep


Het Oude Diep is een beek in Drenthe, die begint in de velden boven Mantinge en Balinge en stroomt tot aan Echten. In het stroomgebied van het Oude Diep liggen prachtige natuurgebieden, zoals de bossen rond Mantinge en de Boerenveensche Plassen. Het Mantingerveld kent onder meer het grootste jeneverbesbos van West-Europa. Het Mantingerbos is het oudste oerbos van Nederland. De laatste decennia zijn in het Oude Diep, Mantingerbos, Mantingerveld, Scharreveld en landgoed Vossenberg natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd om de natuurwaarden en landschapselementen te herstellen. Het doel van de werkzaamheden is:

  • Het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland: Het Mantingerbos (N2000) is het brongebied van het Oude Diep. Wanneer de beek haar natuurlijke karakter terugkrijgt en de schrale hooilanden en broekbossen terugkomen, vormt dit gebied een prachtige verbindingszone tussen zuidwest en midden Drenthe. Om het Natuur Netwerk te realiseren moet ongeveer 700 ha. grond opnieuw ingericht worden voor natuur.
  • Het verbeteren van de waterhuishouding: De doelstelling is om een klimaatbestendiger en gezond watersysteem te realiseren, waarbij wordt voldaan aan KRW en natuurvoorwaarden. Voor boeren en andere landeigenaren in de nabijheid van het Oude Diep kunnen er problemen ontstaan in de natte periodes. Het veranderende klimaat zorgt voor drogere periodes en ook vaker en meer neerslag.

Natuur en landbouw

Daarnaast wordt gekeken hoe de landbouwstructuur in het gebied kan worden verbeterd. Boeren krijgen de kans om in begrensd natuurgebied van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) natuurbeheerder te worden, gronden te ruilen of eventueel hun bedrijven te verplaatsen. Daardoor wordt de situatie zowel voor de natuur als voor de landbouwers in het gebied beter.

Klaar voor de toekomst

De ambitie is dat in 2027 de werkzaamheden in het gebied zijn afgerond en dat het gebied klaar is voor de toekomst, zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van een gevarieerd landschap, dat enerzijds aantrekkelijk is voor de recreant en de inwoners van het gebied en anderzijds dat boeren en recreatieondernemers in het gebied een boterham kunnen verdienen. In beekdallandschap ‘Oude Diep’ is de afgelopen jaren hard gewerkt aan herstel van natuur- en landschapswaarden binnen het gehele stroomgebied. Houtwallen, die in de loop van de tijd waren verdwenen, zijn weer hersteld. De beekloop heeft hier zijn slingerende loop terug gekregen. Er zijn natte laagtes en poelen aangelegd. Behalve herstel van natuur en landschap speelt ook het mogelijk maken van extra waterberging en waterhuishouding van landbouwgebieden een belangrijke rol in het gebied. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten een belangrijke partner in de uitvoering van de plannen. Ook het realiseren van een goede ecologische verbinding, waarbij het beekje als verbindend snoer parels bestaande natuurgebieden verbindt, is een belangrijke inzet.

Partners

Provincie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Gemeente Midden-Drenthe, Gemeente Hoogeveen, Gemeente De Wolden, LTO Noord, Prolander.

Beheer

Het Drentse Landschap: Oude Diep, Scharreveld en landgoed Vossenberg
Natuurmonumenten: Mantingerzand en Mantingerbos

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden in het Oude Diep.