Inzage inrichtingsplan Veenhuizen


Gedeputeerde Staten hebben het inrichtingsplan Veenhuizen vastgesteld. Met dit inrichtingsplan wordt gewerkt aan meerdere provinciale doelen.

Het ontwerp inrichtingsplan Veenhuizen heeft van 7 juli 2020 tot en met 18 augustus 2020 digitaal ter inzage gelegen. In reactie hierop zijn acht zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot een aanpassing van het inrichtingsplan. Op 19 januari 2021 is het inrichtingsplan definitief vastgesteld.

Waarom een inrichtingsplan voor Veenhuizen?

Veenhuizen heeft een rijke geschiedenis, zichtbaar in het landschap en de monumenten, cultureel erfgoed en natuur. Maar niet alles is in even goede staat, en veel wegen zijn niet officieel openbaar toegankelijk. Het Inrichtingsplan is erop gericht het eigendom, beheer en onderhoud van o.a. grond, wegen en waterlopen eenduidig en goed te regelen. Daarmee kan Veenhuizen zich verder ontwikkelen.

Ontwerp inrichtingsplan gereed

Het ontwerp inrichtingsplan is gemaakt door een commissie, met vertegenwoordigers van de Rijksoverheid (het Rijksvastgoedbedrijf), de provincie Drenthe, de gemeente Noordenveld, het waterschap Noorderzijlvest, de LTO, en natuurbeschermingsorganisaties. Onderdelen van het plan zijn:

  • Een bossingel (maximaal 15 meter breed) op de westelijke grens van het gebied
  • Laanbeplanting langs de Kerklaan
  • Een nieuw (recreatief) fietspad langs de ds. Germsweg
  • De Rijksoverheid stelt landbouwgrond beschikbaar voor het kavelruilproces met agrarisch ondernemers in Veenhuizen.
  • Wegen, parkeerplaatsen, waterwerken en landschapselementen worden door de Rijksoverheid overgedragen aan de gemeente Noordenveld en het waterschap Noorderzijlvest.

Beroep

Belanghebbenden kunnen vanaf 21 januari 2021 tot en met 3 maart 2021 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

Het recht om in beroep te komen bij de rechter komt in principe alleen toe aan een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend. Onder gemotiveerde omstandigheden kan hierop een uitzondering gemaakt worden, en kan er toch beroep in worden gesteld.

Als alles volgens planning verloopt, start de uitvoering in 2021 en wordt het resultaat halverwege 2022 opgeleverd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de procedure of over de inhoud van het inrichtingsplan? Neem dan contact op met de secretaris van de Landinrichtingscommissie Maurijn Oude Essink via M.oudeessink@prolander.nl of 0592-365223.