De Hunze


De Hunze is een kronkelende beek met voedselrijke moerrassen, broekbos en hooilanden. Het beekdal heeft een belangrijke functie als waterbergingsgebied. In 2027 is het beekdal duurzaam ingericht voor natuur en voldoet het aan de waterdoelstellingen (waterkwaliteit en ruimte voor waterberging). De landbouw kan weer jaren vooruit. Lokale bewoners en toeristen kunnen te voet, per fiets of kano genieten van een fraai landschap. De provincie werkt gezamenlijk met partners aan waterdoelstellingen, landbouwstructuurverbeteringen en het beter aansluiten van de natuurgebieden op elkaar.

Hunze MJJ-Vlotten-18ver20

Bij de foto: Vlotvaren op de Hunze met 25 graden Noord

Tusschenwater

De werkzaamheden voor nieuwe natuur en waterberging worden stukje voor stukje uitgevoerd. Deelproject Tusschenwater is in 2019 opgeleverd. Hier zijn natuurontwikkeling, drinkwaterwinning en waterberging met elkaar gecombineerd. Vanuit de Oostermoerse Vaart stroomt het water via een verdeelwerk het natuurgebied in. Nieuwe natuur heeft hier het karakter van een overstromingsmoeras waar slib en voedingsstoffen worden vastgelegd. Dat zorgt voor een sterke verbetering van de waterkwaliteit.

Noordma, Paardetangen en Flessehals

Op dit moment worden er plannen gemaakt voor de aanleg van de deelgebieden Noordma, Paardetangen en Flessehals. De uitvoering loopt van 2019 tot en met 2021. Noordma is de laatste schakel van de Hunze en ligt direct ten zuiden van het Zuidlaardermeer. Op deze plek gaat de Hunze vanuit Tusschenwater via een nieuwe brug door Noordma naar het Zuidlaardermeer stromen. Langs deze brede blauwe as komen moerasgebieden, waar hier en daar wat plukjes struikbeplanting zullen ontstaan. Paardetangen is gelegen ten zuidoosten van Buinen. Hier zal de Hunze weer haar oorspronkelijke meanders terugkrijgen en worden natuurlijke graslandjes en vochtige hooilandjes gecreëerd. Flessehals ligt aan de zuidkant van Borger. Oude meanders worden hersteld, er komen enkele poelen en slenken en een deel van de sportvelden wordt bij het gebied betrokken. Ook zijn er plannen voor een voedselpad. De bestaande natuurspeelplaats blijft bestaan.

De Branden

De Branden is een bijzondere plek: hier komen het Achterste en Voorste Diep bij elkaar en koppelen we de nieuwe natuur aan Drouwenerzand. Op die manier ontstaat er een groot natuurgebied met een overgang van de Hondsrug naar het beekdal. Op deze plek komt ook veel kwel voor, waarbij door het schone water waardevolle natuur kan ontstaan. In het deelgebied De Branden ligt de focus op beekbegeleidende natuur. Doel is herstel van de oorspronkelijke plantengroei, met name grondwaterafhankelijke plantensoorten van moerassen en hooilanden.Voor deelgebieden Bronnegermaden en Achterstediep start het gebiedsproces in 2019.

Partners

Prolander, Het Drentse Landschap, waterschap Hunze en Aa’s, gemeenten en LTO

Beheer

Het Drentse Landschap, particulieren

Meer informatie

Wat zijn de plannen in De Hunze? Blijf op de hoogte van de herinrichting: www.hunze.drenthe.nl

Lees het interview met caféhouder Willem Dijkema in Spijkerboor: ‘Trots op de Mississippi van Drenthe’

Bekijk de uitzending van ROEG! over de Hunze.


Nieuws