Drentsche Aa


Het Drentsche Aa gebied is het best bewaarde beek-en esdorpenlandschap van West-Europa met hoge landschappelijke en natuurlijke waarden. Het gebied vormt een belangrijke bron voor drinkwaterwinning. Er is al veel werk verricht om het Nationaal Park van bijna 34 000 ha te versterken. De komende jaren gaat dit werk verder zodat de gewenste natuurdoelen voor 2027 gehaald worden en de landbouw ontwikkelperspectief houdt. Samen werken we aan de balans tussen de natuur, landbouw en recreatie. Provincie Drenthe is opdrachtgever en heeft in 2016 de bestuurscommissie Drentsche Aa benoemd.

Drentsche Aa

Inrichting Geelbroek

De omgeving van Geelbroek verandert. Het gebied wordt deels opnieuw ingericht waardoor het zich verder ontwikkelt tot een prachtig natuurgebied. Verhoging van de grondwaterstand staat voorop in dit project, om droogte in de toekomst tegen te gaan. Daarvoor worden sloten gedempt of ondieper gemaakt en worden slenken gegraven om het water in de juiste richting te leiden. De Ruimsloot, de watergang die door dit gebied loopt, dient straks als ecologische verbinding met andere delen van de Drentsche Aa. Hiervoor komt aan de westkant een brede natuurvriendelijke oever. Daarnaast maken we oude door de mens gevormde patronen in het landschap weer zichtbaar, zoals de boermarkegrens en de Middeleeuwse verkaveling met houtwallen, singels en zandwegen. Goed voor de flora en fauna en mooi voor inwoners en bezoekers. Meer informatie over Geelbroek.

Video Drentsche Aa - Klik om af te spelen in Vimeo

Partners

Prolander samen met grondeigenaren, LTO, terreinbeheerders (zoals Staatsbosbeheer), Drents Particulier Grondbezit, de vier betrokken gemeenten en Waterschap Hunze en Aa’s.Provincie Drenthe, Prolander, grondeigenaren, LTO, Staatsbosbeheer, Drents Particulier Grondbezit, gemeenten, Waterschap Hunze en Aa’s.

Beheer

Staatsbosbeheer

Meer informatie

Bekijk Drentsche Aa voor meer informatie over de uitvoering van natuurprojecten.