(Agrarisch) Natuurbeheer


De provincie Drenthe stelt geld beschikbaar voor het beheren, inrichten en ontwikkelen van natuurterreinen (natuurbeheer) en voor het natuurvriendelijk beheren van landbouwgronden (agrarisch natuurbeheer). Hoe doet de provincie dit en welke doelen willen we in Drenthe halen?

Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan staan alle doelen voor het natuur- en landschapsbeheer. Dit plan is een onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Op een kaart  staan welke subsidie aangevraagd kunnen worden voor natuur- en landschapsbeheer. Dit zijn meerjarige beheersubsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer en éénmalige subsidies voor omvorming van landbouwgrond naar natuur en het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen.

Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks aangepast en geactualiseerd. Aanpassingen verlopen via een zienswijzeprocedure.

Aanvragen subsidie

Kleine beheerders van bos- en natuurterreinen moeten, om subsidie te krijgen, zich aansluiten bij een zogeheten collectief, die een gezamenlijke aanvraag doen van minimaal 150 hectare. De provincie Drenthe sluit vervolgens een contract met deze overkoepelende organisaties van samenwerkende natuurbeheerders.

De Unie van Bosgroepen en het Natuurcollectief Drenthe treden op als tussenpersoon tussen de provincie Drenthe en de individuele natuurbeheerders.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert beide regelingen voor de provincie Drenthe uit.

Agrarisch natuurbeheer

Ook buiten natuurgebieden is er veel natuur te vinden. Sloten, bloemrijke bermen, houtwallen en kleine bosjes bieden planten en dieren leefruimte in het agrarische gebied. Uitgestrekte vochtige graslanden vormen het broedgebied van weidevogels, zoals de grutto en de kievit. Op graanakkers komen akkervogels en akkeronkruiden voor . Voor sommige van deze soorten heeft Nederland een internationale verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het behoud ervan. De ‘groene dooradering’ van het agrarisch gebied in de vorm van slootkanten, houtwallen en dergelijke, is bovendien ook belangrijk voor het functioneren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). En de landschapselementen maken het agrarisch gebied recreatief aantrekkelijker.

In Drenthe is één agrarisch collectief, namelijk Agrarische Natuur Drenthe. In het collectief werken vooral agrariërs samen om natuurdoelstellingen door agrarisch natuurbeheer te realiseren. Afhankelijk van het gebied en de te realiseren doelstellingen werkt het collectief samen met andere partijen zoals overheden, burgers, ondernemers, (particuliere) terreinbeheerders en kennisinstellingen.

Subsidies agrarisch natuurbeheer

Gelukkig werken veel agrariërs samen met Agrarisch Natuur Drenthe mee aan de instandhouding van deze natuur- en landschapswaarden. Een eventueel verlies aan agrarische productie en het extra werk vergoedt de provincie met subsidie agrarisch natuurbeheer. De provincie zet subsidies voor agrarisch natuurbeheer gericht in om het NNN te versterken, om natuurwaarden te beschermen die van internationaal belang zijn en om gebieden te versterken met hoge waarden en voldoende mogelijkheden om deze waarden te behouden.