Programmatische Aanpak Stikstof


Veel beschermde natuurtypen (de zogenoemde habitattypen) en planten- en diersoorten zijn gevoelig voor stikstof, waardoor hun voortbestaan gevaar loopt. De stikstof komt via de lucht neer op onze natuurgebieden.

In Drenthe geldt zijn de natuurtypen in twaalf van de veertien Natura 2000-gebieden gevoelig voor stikstof. De stikstofdepositie komt voor een deel uit de directe omgeving van natuurgebieden, maar ligt voor een groot deel als ‘’deken’’ over heel Nederland.

Voor Drenthe geldt dat zo’n 70% van de stikstofdepositie in de provincie van buiten de provincie afkomstig is. Landbouw in de vorm van veehouderij zorgt via ammoniakuitstoot voor het grootste deel van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden, maar ook sectoren als verkeer en vervoer, scheepvaart, consumenten en industrie dragen hieraan bij.

Vanwege de beschermde status van de Natura 2000-gebieden moeten provincies vergunningen op basis van de Natuurbeschermingswet voor nieuwe ontwikkelingen in deze sectoren nu vaak weigeren omdat er anders nog meer stikstof neerdaalt.

Rijk en provincies willen de opbloei van Natura 2000-gebieden hand in hand laten gaan met opbloei van de economie en vinden dit alleen al daarom geen goede ontwikkeling.

Handhaving en vergunningen

Het team Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht van de Provincie Drenthe is belast met de vergunningverlening voor activiteiten in Natura 2000-gebieden.

In de Wet natuurscherming (Wnb) is de bescherming geregeld van dier- en plantensoorten en van habitattypen in en rond de Natura 2000-gebieden.

U krijgt te maken met deze wet als u activiteiten onderneemt of gaat ondernemen, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de aangewezen soorten en habitattypen (de instandhoudingsdoelen) in zo’n Natura 2000-gebied.

Een voorbeeld is het houden van dieren, met als gevolg de uitstoot van ammoniak en de depositie van die ammoniak op ‘voor verzuring gevoelige habitattypen’.

Maar andere activiteiten, zoals grondwateronttrekking, industriële uitstoot van stikstofverbindingen of het organiseren van evenementen in of rond Natura 2000-gebieden, kunnen ook vergunningplichtig zijn.

Agrariërs

Als u een agrariër bent wordt U vergunningplichtig onder de Wnb als er een verandering van uw bedrijf plaats vindt. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwe stal zijn of een uitbreiding van het aantal dieren.

U moet dan een Wnb-vergunning aanvragen bij de provincie. Als u toch al een omgevingsvergunning bij de gemeente moet aanvragen (bijv. om te mogen bouwen), dan kunt u dieWnb-toestemming ook bij de gemeente aanvragen.

In dat geval geeft de provincie aan de gemeente een zogenaamde Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) af, die inhoudelijk hetzelfde is als een Wnb-vergunning.


De PAS in het kort

  • De PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden
  • De PAS is een samenwerkingverband van Rijk en provincies
  • De PAS zorgt voor vermindering aan stikstofneerslag en voor instandhouding van Europees beschermde natuurtypen en soorten
  • De PAS trekt vergunningerlening op basis van de Natuurbeschermingswet vlot
  • De inhoud van de PAS wordt meegenomen in de beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden