Meest gestelde vragen over vergunningen


Als je twee diercategorieën hebt, moet je dan het maximum van beide categorieën aanleveren voor onderbouwing van het feitelijk gebruik of moet het een maximum zijn op één moment in de tijd?

Het gaat om de aantallen op enig moment in de tijd. In de praktijk betekent dit dat u kiest voor één moment in het jaar waarop u de aantallen van beide diercategorieën baseert.

Moet een melding precies overeenkomen met een aanvraag omgevingsvergunning? Bijvoorbeeld mag je 0,8 melden en 0,4 aanvragen bij de gemeente?
Er is geen verplichte wettelijke koppeling tussen de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Wabo. Hoe graag we dat ook zouden willen.

Hoe wordt omgegaan met intern salderen voor een bedrijf met twee locaties?
Dat blijft mogelijk, net als nu, als duidelijk is dat het om één inrichting gaat.

Wat doe je als er voor de huidige situatie twee Wet natuurbescherming Natura 2000-vergunningen zijn van twee verschillende provincies? Wat is dan je referentiesituatie? De Wet natuurbescherming Natura 2000-vergunning van de provincie waar de effecten van de aangevraagde situatie het grootst zijn, is leidend.

Kun je voor een bestaande situatie onder de grenswaarde wel een vergunning krijgen, ook al hoeft het niet perse?
Nee, dan wordt het een positieve weigering. Dat betekent dat er geen vergunning nodig is.

Kun je het onderdeel “berekening bewaren” bij effect onder 0,05 mol, extra borgen door het (eventueel aangetekend) te verzenden naar de provincie?
Nee, dat heeft verder geen (extra) status, maar indien gewenst is afstemming mogelijk, dit is echter niet noodzakelijk.

Welke bijlagen moet ik, bij het aanvragen van een Wet natuurbescherming Natura 2000-vergunning, toevoegen?

  • Ingevuld aanvraagformulier, voorzien van datum en handtekening;
  • Indien van toepassing een machtigingsformulier, voorzien van datum en handtekeningen;
  • Eén of meerdere AERIUS berekeningen, afhankelijk van de situatie. Zie daarvoor het stroomschema bepaling vergunningplicht;
  • Milieutoestemming geldend op 1-1-2015;
  • Tekening behorend bij de onderbouwing van de feitelijke situatie;
  • Onderbouwing van het maximale feitelijke gebruik in de periode 1-1-2012 t/m 31-12-2014*;
  • Tekening behorend bij de milieutoestemming van 1-1-2015;
  • Tekening van de gewenste situatie;
  • Indien van toepassing onderbouwing van de overige effecten;
  • Indien van toepassing voorgaande Wet natuurbescherming Natura 2000-vergunning(en) of melding(en) (of ten minste het kenmerk daarvan);

Stel ik dien een aanvraag in bij de provincie X voor een gebied op de grens van de provincie X en Y. Nu blijkt de aanvraag voor de provincie Y te zijn. Wat gebeurt er dan?
Dan stuurt de provincie X de aanvraag door naar provincie Y.


Wat is het projecteffect?
Het zelfstandige depositieeffect van het project of andere handeling waarvoor toestemming wordt gevraagd. Meer informatie onder het kopje projecteffect bij de vergunningcheck.


Van welke situatie wordt uitgegaan bij de vergunningverlening, van de emissie of van de toegestane emissie op basis van de geldende milieuvergunning?
Van de feitelijke situatie: maximaal aantal dieren tussen 1 januari 2012 en 31 december 2014.


Klopt het dat je beter kan uitbreiden aan de grens met Duitsland, omdat hun regelgeving soepeler is?
Duitsland hanteert minder zware regels, maar is net als Nederland gehouden aan de Internationale regels die gelden voor de Natura 2000-gebieden.


Voor welke activiteiten moet ontwikkelingsruimte worden aangevraagd?
Er moet ontwikkelingsruimte worden aangevraagd voor alle activiteiten die een stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitattype veroorzaken van tenminste 1 mol per hectare per jaar. Dat is de zogenaamde grenswaarde. Voor sommige gebieden is de grenswaarde verlaagd naar 0,05 mol per hectare per jaar.


Voor welke activiteiten gaat met ingang van de PAS een meldingsplicht gelden?
Projecten en andere handelingen binnen de sectoren industrie, landbouw en infrastructuur moeten worden gemeld als ze een stikstofdepositie op een voor stikstof gevoelig habitattype veroorzaken tussen de 0,05 en 1 mol per hectare per jaar. Er kan niet meer gemeld worden als er een effect is van meer dan 0,05 mol per hectare per jaar op een gebied waarvan de grenswaarde verlaagd is


Ik heb vorig jaar een activiteit gemeld en wil nu opnieuw uitbreiden. Ook deze uitbreiding veroorzaakt een stikstofdepositie beneden de grenswaarde voor de vergunningsplicht. Kan ik nu opnieuw melden?
Als u al eerder een melding heeft gedaan en nu een nieuwe melding wil doen, mag de gecombineerde depositie die deze meldingen veroorzaken niet de grenswaarde overschrijden. Is dit wel het geval, dan moet u een vergunning aanvragen.


Kan het bevoegd gezag mijn melding weigeren?
Meldingen kunnen niet worden geweigerd.


Kan de ruimte voor meldingen opraken?
Ja, dit is mogelijk. Op dat moment kunt u voor dat gebied geen activiteiten meer melden, maar moet u altijd een vergunning aanvragen. Voor verafgelegen Natura 2000-gebieden zal het maar weinig voorkomen dat een activiteit daar een stikstofdepositie boven de 1 mol per hectare per jaar veroorzaakt. Het bevoegd gezag kan dan, in overleg met de Ministeries van EZ en I&M, besluiten om de ruimte voor meldingen op te hogen ten koste van de ruimte voor vergunningplichtige activiteiten.


Van welke referentiegegevens gaat de PAS uit? Houd ik recht op mijn huidige gebruik?
Uitgangspunt bij vergunningverlening is de activiteit die reeds vergund is in een Wet natuurbescherming Natura 2000-vergunning. Als u nog geen Wet natuurbescherming Natura 2000-vergunning heeft, dan wordt gekeken naar de bestaande situatie van vóór 1 januari 2015. Hierbij kan worden uitgegaan van het maximale gebruik dat in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 heeft plaatsgevonden en vergund is op grond van de Wet Milieubeheer.

Ik heb al een Wet natuurbescherming Natura 2000-vergunning voor een toekomstige uitbreiding. Moet ik opnieuw een vergunning aanvragen?
Nee, dit hoeft niet, tenzij uw huidige plannen anders zijn dan is vergund in het toestemmingsbesluit.

Ik heb nog geen Wet natuurbescherming Natura 2000-vergunning. Op basis van welke gegevens moeten vergunningen onder de PAS worden verleend?
U moet in dat geval als initiatiefnemer aantonen wat in de jaren 2012 tot en met 2014 uw maximale gebruik is geweest, binnen de Wet Milieubeheer vergunde ruimte. Voor veehouderijbedrijven kan dit worden aangetoond met gegevens uit een landbouwtelling (GIAB), gegevens uit de mestboekhouding of financiële gegevens waaruit blijkt hoeveel dieren zijn aangevoerd en afgevoerd. Voor industrie kan een initiatiefnemer bijvoorbeeld gebruik maken van (milieu)jaarverslagen.

Moet ik er snel bij zijn om ontwikkelingsruimte aan te vragen?
Het beschikbaar komen van ontwikkelingsruimte is verdeeld in de tijd, zodat deze niet meteen op kan zijn. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Houd er bij het indienen van uw aanvraag rekening mee dat provincies kunnen bepalen dat activiteiten binnen een vastgestelde termijn na vergunningverlening moeten starten. Er kan niet meer ontwikkelingsruimte worden uitgegeven dan er beschikbaar is.


Krijg ik altijd een Wet natuurbescherming Natura 2000-vergunning als er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en mijn project voldoet aan de provinciale regels?
Naast stikstof kunnen meer factoren een rol spelen bij de afgifte van een Wet natuurbescherming Natura 2000-vergunning. Denk bijvoorbeeld aan geluid of licht in de buurt van een Natura 2000-gebied.


Blijft saldering nog mogelijk na inwerkingtreding van de PAS?
Intern salderen blijft mogelijk. Extern salderen is in beginsel verboden na inwerkingtreding van de PAS. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het bevoegd gezag voor de vergunningverlening met betrekking tot een bepaalde activiteit besluiten dat externe saldering kan plaatsvinden. Dat kan het bevoegd gezag alleen besluiten in overeenstemming met de bestuursorganen die het beheerplan vaststellen voor het Natura 2000-gebied waar de activiteit stikstofdepositie veroorzaakt.


Ik heb in de afgelopen jaren mijn bedrijf uitgebreid, maar heb nog geen Wet natuurbescherming Natura 2000-vergunning. Hoe wordt hier mee omgegaan?
Als uw bedrijf in de afgelopen jaren is uitgebreid, zonder dat hiervoor eenWet natuurbescherming Natura 2000-vergunning is aangevraagd, dan behoort u tot de zogenaamde ‘interimmers’. De provincies zijn bezig hun beleid te bepalen over de wijze waarop zij willen omgaan met het legaliseren van deze situaties. Als u nu een vergunning aanvraagt, wordt zowel uw bestaande gebruik als de uitbreiding meegenomen in de vergunning. Alleen voor de uitbreiding ten opzichte van de situatie van vóór 1 januari 2015 is ontwikkelingsruimte nodig.

*: Bewijsstukken landbouw feitelijk gebruik