Meest gestelde vragen over ontwikkelings- en depositieruimte


Wat is depositieruimte?
De depositieruimte is de hoeveelheid stikstofdepositie die beschikbaar is voor economische groei.

Wat is ontwikkelingsruimte?
Een deel van de depositieruimte is gereserveerd voor projecten en activiteiten die een vergunning nodig hebben: de ontwikkelingsruimte. Een deel van de overige depositieruimte is gereserveerd voor autonome groei, zoals een toename van wegverkeer. Ook is er depositieruimte gereserveerd voor initiatieven die zo weinig stikstofdepositie in PAS-gebieden veroorzaken (minder dan 1 mol hectare per jaar) dat besloten is ze vrij te stellen van de vergunningsplicht. Deze reservering heet de grenswaardereservering.


Hoe wordt de depositieruimte berekend?
De depositieruimte wordt voor elk PAS-gebied - op hectareniveau - berekend.

Hoe wordt ontwikkelingsruimte berekend?
AERIUS berekent hoeveel van de depositieruimte naar verwachting wordt ingenomen door activiteiten waarvoor een vergunningplicht geldt. Als basis van deze berekening gelden de prioritaire projecten en de groeiverwachtingen per sector van het RIVM. Is er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar? In de PAS is voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar voor een economische groei van 2,5% per jaar, waarbij rekening is gehouden met verschillen in verwachte groei tussen sectoren en regio’s. Waarschijnlijk zal de groei lager uitvallen.

Wat gebeurt er als de ontwikkelingsruimte in een gebied op is?
Als de ontwikkelingsruimte op is kunnen geen vergunningen meer worden uitgegeven voor activiteiten die stikstofdepositie in het gebied veroorzaken. Het bevoegd gezag kan besluiten meer ontwikkelingsruimte vrij te maken (uit een later tijdvak of een ander deel van de depositieruimte), zolang de natuurdoelen hierdoor niet in gevaar komen. Incidenteel kan de extra depositieruimte worden vergroot, door extra bronmaatregelen te treffen.


Wat is de grenswaarde en waarom is deze ingesteld?
Voor activiteiten die een maximale stikstofdepositie beneden de 1 mol per hectare per jaar op een voor stikstof gevoelig habitattype veroorzaken geldt geen vergunningplicht. Hierdoor blijven de administratieve lasten voor ondernemers zo beperkt mogelijk. Voor de sectoren industrie, landbouw, infrastructuur en voor gemotoriseerde evenementen geldt wel een meldingsplicht . Er is sprake van overbelasting door stikstof.

Waarom kan toch ontwikkelingsruimte worden uitgegeven?
Door steeds schonere verbrandingsmotoren, bestaand beleid en het aanvullende landbouwbeleid in het kader van de PAS, zal de stikstofdepositie de komende jaren verder dalen. In de PAS-gebieden worden daarnaast maatregelen getroffen om de natuur weerbaarder te maken tegen stikstof. Dit zorgt er samen voor dat er ontwikkelingsruimte ontstaat.

Wanneer kan de ontwikkelingsruimte worden toegekend in een vergunning?
Ontwikkelingsruimte kan worden toegekend als er ruimte beschikbaar is en de aanvraag voldoet aan de provinciale beleidsregels.

Wat zijn prioritaire projecten?
Prioritaire projecten zijn projecten die het Ministerie van I&M, het Ministerie van Defensie en de provincies aanmerken als projecten van aantoonbaar nationaal of provinciaal maatschappelijk belang. De complete lijst met prioritaire projecten is als bijlage bij de Ministeriële Regeling PAS toegevoegd.

Waarom staan niet alle projecten van bedrijven die onder de topsectoren vallen in de lijst?
Alleen individuele projecten kunnen worden opgenomen in de projectenlijst. Er zijn kortom geen sectoren benoemd op deze lijst.

Wordt er bij andere gebieden bij vergunningverlening ook naar stikstofdepositie gekeken?
Dit geldt alleen voor de Natura 2000 gebieden. Bij Nb-vergunningverlening wordt er bij andere natuurgebieden wel gekeken naar effect van licht en geluid.