Meest gestelde vragen - gebiedsanalyse


Wat staat er in de gebiedsanalyses?
Een gebiedsanalyse beschrijft voor een gebied welke beschermde habitattypen er voorkomen, wat de huidige staat van de natuur is, in hoeverre stikstof de komende jaren een belasting zal vormen, de keuze van herstelmaatregelen en een ecologisch oordeel over het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen.

Is er in de gebiedsanalyses bij het bepalen van de benodigde maatregelen al rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen?
Ja. Bij het bepalen van de benodigde maatregelen is uitgegaan van een toekomstige stikstofdepositie die past bij een jaarlijkse economische groei van 2,5%.

Wat houdt het zogenaamd ecologisch oordeel in?
Voor elk gebied hebben ecologen een oordeel gegeven over de haalbaarheid van de natuurdoelen: het ecologisch oordeel. Hierbij is uitgegaan van de verwachte ontwikkeling van de stikstofdepositie en een goede uitvoering van de herstelmaatregelen. Voor alle gebieden is geconcludeerd dat verslechtering van de natuur wordt voorkomen en dat de kwaliteit van de natuur (op termijn) waarschijnlijk verbetert.