Meest gestelde vragen over Aerius


Waarvoor wordt AERIUS gebruikt?
AERIUS berekent de verspreiding en depositie van stikstof in Nederland en bevat specifieke informatie over Natura-2000 gebieden en de habitattypen die daar voorkomen. Zo wordt precies inzichtelijk waar er sprake is van overbelasting door stikstof. Het instrument kan voor vergunningverlening, planvorming en monitoring worden ingezet (www.AERIUS.nl).

Hoe wordt de stikstofdepositie in AERIUS berekend?
AERIUS berekent de stikstofdepositie die een bron veroorzaakt op basis van specifieke gegevens over de stikstofbron en informatie over de meteorologische condities, terreinruwheid en landgebruik. Gegevens zijn afkomstig van onder andere het RIVM, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Geografisch Informatiesysteem Agrarische Bedrijven (GIAB). Het Operationele Prioritaire Stoffen model (OPS)berekent de stikstofdepositie die een bron veroorzaakt op basis van specifieke gegevens over de stikstofbron en informatie over de meteorologische condities, terreinruwheid en landgebruik.

Wat kost het gebruik van AERIUS Calculator?
Het gebruik van AERIUS Calculator is kosteloos.

Moet ik een externe deskundige inhuren om AERIUS te gebruiken?
AERIUS is een instrument dat iedereen kan gebruiken. Uiteraard kunt u zich laten ondersteunen door een externe adviseur.

Hoe wordt omgegaan met de achtergronddepositie uit het buitenland?
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) levert de depositiegegevens uit het buitenland. AERIUS neemt deze mee in de berekeningen. Het PBL krijgt de gegevens uit het buitenland van het EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme). Het PBL gaat er vanuit dat de Europees afgesproken emissieplafonds in het buitenland niet overschreden worden.

Wat is de nauwkeurigheid van de uitkomsten van AERIUS?
De berekende depositiewaarden kunnen enkele tientallen procenten afwijken van de werkelijke depositie. De modelonzekerheden spelen echter een veel minder grote rol wanneer verschillende jaren of scenario’s met elkaar worden vergeleken. Omdat de depositie in alle gevallen op eenzelfde manier wordt berekend, vallen de systematische fouten tegen elkaar weg.

Kunnen er naast AERIUS nog andere instrumenten worden gebruikt om de stikstofdepositie van mijn activiteit te berekenen?
Nee, als u een vergunning wilt aanvragen, moet u de berekening van uw activiteit maken met behulp van AERIUS Calculator. Dit is vastgelegd in de Ministeriële Regeling PAS. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de stikstofdepositie altijd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten wordt berekend.

Kent AERIUS een relatie met metingen?
Ja, via het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN). Op basis van deze meetresultaten worden de te hanteren achtergrondconcentraties en emissiegegevens voor AERIUS jaarlijks gevalideerd en zo nodig bijgesteld.