Uitspraak Europees Hof van Justitie na vragen Raad van State over Programma Aanpak Stikstof


Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan in antwoord op vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak en de consequenties hiervan worden op dit moment bestudeerd door de PAS-partners (o.a. de ministeries van LNV en I&W, de 12 provincies en het ministerie van Defensie).

De PAS-partners werken samen met natuurorganisaties en ondernemers aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Het programma omvat bronmaatregelen om stikstofemissie omlaag te brengen en herstelmaatregelen om natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof. Op deze manier zijn er nieuwe economische activiteiten mogelijk. Ook werken de partners aan herstelmaatregelen van de natuur. In Drenthe doen we dat in 12 gebieden. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de uitvoering van deze maatregelen.

De uitspraak van het Europese Hof is van invloed op de uiteindelijke uitspraak van de Raad van State (medio maart 2019). Op dit moment wordt beoordeeld welke consequenties deze Europese uitspraak heeft. Zodra hierover mee bekend is, zullen daarover nader berichten.

Waarom een uitspraak van het Europese Hof?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde in mei van dit jaar zogenoemde prejudiciële vragen over het PAS aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Zij verzocht het Hof daarbij nadrukkelijk de vragen met voorrang te behandelen, vanwege de mogelijk grote gevolgen voor de economie en de natuurgebieden in Nederland. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal naar verwachting begin 2019 uitspraak doen, waarschijnlijk voorafgegaan door een zitting. Lees de uitspraak op de site van het Europees Hof: zaaknummer C-293/17 en C-294/17.