Documenten


In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 heeft het college van gedeputeerde staten een bijzondere wettelijke verantwoordelijkheid. GS is verantwoordelijk voor de vergunningverlening op basis van deze wet en stelt voor een aantal gebieden de Natura 2000-beheerplannen op. In de Natura 2000-beheerplannen zullen de instandhoudingdoelstellingen in maatregelen en tijd uitgewerkt worden. Instandhoudingsdoelstellingen zijn de natuurdoelen die in een gebied behaald moeten worden.

Verder wordt in de Natura 2000-beheerplannen vastgelegd welke activiteiten en plannen binnen een gebied wel of niet vergunningplichtig zijn. Het Natura 2000-beheerplan is bij uitstek het middel om duidelijkheid te scheppen welke plannen uitgevoerd kunnen worden, welke activiteiten mogelijk zijn en welke beheersmaatregelen genomen moeten worden.

De documenten zijn beschikbaar in PDF-formaat. U heeft Adobe Reader hiervoor nodig.

Documenten

Programmatische aanpak stikstof (PAS)