Projecteffect


Om te bepalen of een activiteit vergunningplichtig is, voldoet het niet om te kijken naar de netto depositietoename van stikstof op PAS gebieden. Indien er reeds sprake is van een toestemmingsbesluit op grond van de Nb-wet dan dient bepaald te worden hoe groot het ‘projecteffect’ is. Het ‘projecteffect’ wordt bepaald op basis van alle nog niet in het kader van de Natuurbeschermingswet vergunde projecten en andere handelingen.

Indien er nog geen toestemmingsbesluit in kader van de Nb-wet is voor de reeds bestaande activiteiten dan dient naast het projecteffect ook de bestaande activiteiten meegenomen te worden in de toetsing en kan dus wordt uitgegaan van de beoogde situatie. Hier wordt in de notitie verder niet op in gegaan.

Uitgangspunten
Om het projecteffect te bepalen is gekozen voor de volgende uitgangspunten:

  • Een nieuwe activiteit wordt altijd meegenomen.
  • Wijzigingen betreffende de bestaande activiteit dienen meegenomen te worden in de berekening.
  • Ongewijzigde activiteiten hoeven niet meegenomen te worden in de bepaling van het projecteffect.

Kortom: alle activiteiten waarvan de emissie of emissiekenmerken worden aangepast worden meegenomen om het projecteffect te bepalen.

Verschil projecteffect en benodigde ontwikkelingsruimte
Het ‘projecteffect’ is minimaal gelijk aan de depositietoename van een aanvraag. Het ‘projecteffect’ kan echter ook groter zijn dan de depositietoename. Dit kan doordat aanpassingen van een activiteit effect kunnen hebben op reeds vergunde emissiebronnen. Een aanpassing van de emissiekenmerken kan zorgen voor een afname in depositie, maar de activiteit dient wel in zijn geheel beschouwd te worden om het projecteffect te bepalen.


Een voorbeeld:

Onderstaand wordt middels een casus toegelicht hoe het ‘projecteffect’ bepaald kan worden ten behoeve van het bepalen van de vergunningplicht onder de PAS.
Uitgangssituatie:
20150629_projecteffect1

Middels AERIUS Calculator wordt het ‘projecteffect’ bepaald door het volgende in te voeren:
20150629_projecteffect2

Verklaring:
20150629_projecteffect3

Stal 1: Gelijk in beide situaties, geen wijziging, daarom niet meenemen. Stal 2: Krijgt een fysieke aanpassing (effect heeft op de emissie van alle dieren) en moet daarom geheel meegenomen worden bij berekening projecteffect. Stal 3: Stal krijgt andere veebezetting. De nog niet eerder vergunde dieren in de stal, namelijk 80 jongvee, worden meegenomen in het projecteffect. De overige 20 jongvee waren reeds vergund. De emissiekenmerken van deze 20 stuks jongvee veranderen niet, ze worden daarom niet meegenomen in het bepalen van het projecteffect. Stal 4: Nieuwe stal, daarom geheel meenemen als projecteffect.

Bepaling ontwikkelingsruimte
Om de benodigde ontwikkelingsruimte in deze situatie te bepalen uitgaande van de Nb-wet vergunde situatie, wordt de Nb-wet vergunde situatie en gewenste (beoogde) situatie in een vergelijkingsberekening in AERIUS Calculator ingevoerd.