Oerlandschap Holtingerveld


Het Holtingerveld is een van de meest gevarieerde natuurgebieden van Drenthe. Dat is te danken aan de bijzondere ontstaansgeschiedenis waarin de ijstijden een grote rol spelen, evenals de Tweede Wereldoorlog.

Kenmerken zijn de grote contrasten tussen diverse landschappen in het gebied. Open heidevelden ten noorden van de Havelterberg contrasteren met de dichte bossen van het Oosterzand. In de bossen liggen prachtige vennen verscholen, evenals kleine stuifzandjes.

Meest opvallend is de Havelterberg, een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd met de steilste helling van Drenthe. De bijzondere natuur, de rijke historie en de grote archeologische waarde hebben er toe geleid dat dit gebied uitgeroepen is tot het Oerlandschap Holtingerveld en is aangewezen als Natura 2000-gebied.

Bijzondere poort

In het gebied werken de beheerders - Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, St. Het Drentse Landschap, het ministerie van Defensie en particulieren - nauw samen bij het beheer en de inrichting van het gebied.

De basis daarvoor is gelegd in het Integraal Plan Havelte-Oost. Hierin zijn de belangen van natuur, recreatie, militair gebruik en cultuurhistorie in elkaar geschoven. Het Integraal Plan vormt een belangrijk onderdeel voor het beheerplan Natura 2000.

Een van de resultaten van het plan is de inrichting van de Poort Holtingerveld, direct ten noorden van Havelte. Van hier waaieren wandel- en fietspaden het gebied in. Bovendien is hier een nieuwe schaapskooi gebouwd voor de Holtinger schaapskudde.

Berg met een unieke flora

De markante Havelterberg doemt vanaf de Hunebedweg duidelijk op. In feite is de berg een massieve klomp keileem, een overblijfsel van de voorlaatste ijstijd (Saalien) van ongeveer 140.000 jaar geleden. De helling is begroeid met struikheide en bochtige smele, afgewisseld met brem en stekelbrem.

Op de ‘top' liggen de unieke Drentse bergweides. Het is hier duidelijk natter dan lager op de berg doordat het dikke en vrijwel ondoorlatende keileempakket nauwelijks water doorlaat.

Havelterberg e.o. 19-08-09 (46)

In het heischrale grasland op de top groeien tal van bijzondere plantensoorten die zijn gebonden aan de relatief kalkrijke keileem: knollathyrus, bochtige klaver en kleine bevernel. Tussen deze planten staan gevlekte orchis, fraai hertshooi en maanvaren.

Al met al zijn het erg soortenrijke en fleurige vegetaties die in die combinatie werkelijk uniek zijn.

Havelterberg 29-8-06 (7)

Op pad

Kilometers fiets- en wandelpaden, themapaden en ruiterroutes bieden u volop de gelegenheid om de natuur te ontdekken. Startpunt is de Poort Holtingerveld, aan de oostkant van de Van Helomaweg in Havelte.

Hier vindt u de schaapskooi, picknickweides en ruim voldoende parkeerplaatsen.