Nationaal Park Drents-Friese Wold


Nationaal Park Drents-Friese Wold is een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland. 6150 hectare bos- en heidegebied pal op de grens van Friesland en Drenthe, bij uitstek geschikt voor het struinen over wandelpaden en ontdektochten op de fiets.

DFW (3)

Bovendien biedt het nationaal park een staalkaart van belangwekkende natuurlandschappen en tal van bijzondere planten- en diersoorten. Niet voor niets is het Drents-Friese Wold aangewezen als natura 2000-gebied.

Gevarieerde natuur

Het uitgestrekte bosgebied in het Drents-Friese Wold is ontstaan vanaf het midden van de 19e eeuw. Een groot deel van de zo uitgestrekte heide en stuifzanden werd ontgonnen, waarna bosbouwers miljoenen bomen aanplantten.

DFW (1)

Prachtige dennenbossen vindt u in het landgoed Berkenheuvel en het Dieverzand. Veel vennetjes en kleine heidegebiedjes zoals het Snoekveen en het Groote veen zijn gelukkig niet ontgonnen. In het zuidwestelijke deel van het park is een ouderwets uitgestrekt heidegebied, het Doldersummer- en Wapserveld, gespaard gebleven.

DFW (2)

Het Aekingerzand in het Friese deel van het park, is een dynamische zandverstuiving. Hier kunt u ook de bovenloop van het beekje de Vledder Aa aantreffen, de ‘levensader' van het nationaal park. In het centrum van het nationaal park ligt de Oude Willem, een groot landbouwgebied, dat gedeeltelijk is heringericht als natuurgebied

Natuurbeheer door samenwerking

In het Drents-Friese Wold werken vier beheerders samen: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, St. Het Drentse Landschap en de Maatschappij van Weldadigheid. Een klein gedeelte van het gebied is in eigendom van particulieren. In 2013 is een nieuwe versie van het Beheer- en Inrichtingsplan vastgesteld. Met dit  plan laten de gezamenlijke beheerders en overheden zien hoe zij de toekomst van het gebied voor ogen hebben.

DFW (4)

Belangrijke opgaven zijn de ontwikkeling van gevarieerd, natuurlijk bos, het verdere herstel van een beekdallandschap en het beheer van heidevelden en vennen, bij voorbeeld door begrazing.

Belangrijke opgaven

In het centrum van het nationaal park ligt de Oude Willem, een groot (voormalig) landbouwgebied, Inmiddels zijn de meeste landbouwpercelen aangekocht en wordt een start gemaakt met het herstel van  het bovenloopgebied van de Tilgrup, een zijbeek van de Vledder Aa. Een bestuurscommissie heeft eind 2013 de opdracht gekregen om het inrichtingsplan verder uit te voeren. De financiering is nog niet helemaal rond. Daarom is hiervoor bij Europa een LIFE subsidie aangevraagd.

De toekomstvisie gaat uit van bosbeheer met behulp van grote grazers. Mogelijk maken edelhert en wisent daar deel van uit. In 2014 zullen deskundigen een studie uitvoeren naar de mogelijkheden van begrazing met behulp van groot wild

In het nationaal park is de Vledder Aa grotendeels hersteld als vrij meanderende beek. Momenteel zijn er plannen voor verdere hermeandering van de Vledder Aa net buiten het park, aansluitend aan het Wapserveld. Door herstel van de natuurlijke beek blijft het water langer in de bovenloop van de beek, wat goed is voor de natuur in de beek als voor de natuur in de omgeving.

Op pad

Het Drents-Friese Wold is bij uitstek te verkennen via de tientallen fiets- en wandelpaden. Bovendien zijn er natuurpaden en ruiterroutes die u volop de gelegenheid bieden om de natuur te ontdekken. Aan de noordkant van het gebied ligt het bezoekerscentrum, compleet met Kabouterpad en een wandelpad voor mindervaliden. U bent er daar van harte welkom! Adres: Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha; telefoon:(0516) 46 40 20.