Regionale Adaptatie Strategie moet helpen klimaatverandering het hoofd te bieden


Op 7 december hebben de colleges van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincie Drenthe en het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) en Uitvoeringsagenda 2022-2027 (RUA) vastgesteld. De provincie Overijssel besluit over de vaststelling op 14 december. Deze strategie moet helpen om de regionale gevolgen van klimaateffecten gezamenlijk aan te pakken en om bewustwording te vergroten.

Klimaatveerkrachtige leefomgeving

De veranderingen in het klimaat leiden ertoe dat we vaker te maken krijgen met weersextremen zoals hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Enerzijds proberen we met de energietransitie de klimaatverandering te temperen, anderzijds moeten we onze omgeving zodanig inrichten dat we de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd kunnen bieden of kunnen profiteren van de kansen die ontstaan. Dat laatste proces noemen we klimaatadaptatie. Zo dragen we samen bij aan een klimaatveerkrachtige leefomgeving.

Regionale samenwerking

Werken aan een klimaatveerkrachtige leefomgeving vergt samenwerking tussen gemeenten en andere overheden. Daarom is een regionale strategie van belang. Hierin zijn de regionale klimaatopgaven benoemd en ook opgaven waarop samenwerking gewenst is. Het gaat bijvoorbeeld over het geven van ruimte aan water, het aanleggen van meer groen of het benutten van watervasthoudende groene daken. Dat kunnen de organisaties zelf doen en ze kunnen inwoners en ondernemers stimuleren om maatregelen te nemen. Door samenwerking wordt kennis gedeeld, kan landelijke subsidie aangevraagd worden en ontstaat er meer duidelijkheid als het gaat over richtlijnen voor nieuwbouw of renovatieplannen. Bij het opstellen van de strategie zijn LTO Noord, Natuurmilieufederatie Drenthe, Veiligheidsregio’s, GGD, Waterleiding Maatschappij Drenthe en woningcorporaties Actium en Woonconcept betrokken.


Meer informatie

Via onderstaande links is meer informatie over de Regionale Adaptatie Strategie te vinden.