Geuronderzoek ETP Wijster


In de afgelopen jaren zijn er klachten binnengekomen bij zowel de gemeente Midden-Drenthe als de provincie over geurhinder. De melders van deze klachten wonen in veel gevallen rondom het ETP in Wijster. Om meer inzicht te krijgen in de geursituatie hebben de gemeente en provincie gezamenlijk een opdracht verleend aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) voor het uitvoeren van een geuronderzoek.

Voor het onderzoek zijn objectieve veldwaarnemingen gedaan in het eerste halfjaar van 2020. Daarnaast zijn zogenaamde e-neuzen (voor geur geschikte elektronische sensoren) geïnstalleerd, in combinatie met lokale windmetingen. Met deze geurmonitoring is geen specifiek onderzoek gedaan tijdens overlastsituaties of naar de herkomst van klachten; doel was een globaal beeld te krijgen.

Uitkomsten

belangrijkste uitkomsten zijn de volgende:

  • De geurbelasting rond het ETP in Wijster is hoog. Dit geldt met name voor de omgevingen aan de noordwest- tot noordoostzijde van het ETP;
  • Afvalverwerker Attero is met meerdere geurrelevante afvalverwerkende activiteiten de dominante geurbron voor de omgeving. Noblesse Proteïns levert na de herstart in het voorjaar van 2020 ook een bijdrage, met name aan de westzijde van het ETP. Het Brandweer Oefencentrum BON is wisselend in de omgeving wel en niet waarneembaar en vormt de minst bepalende bron;
  • Voor de geursituatie rond het ETP in de toekomst is een afweging ten aanzien van de geurcumulatie een logische stap. Gegeven de resultaten van de geurmonitoring lijkt het gerechtvaardigd de cumulatieve geurbelasting eerder te willen consolideren of te laten dalen dan te laten toenemen.

Vervolgstappen

In een video leggen gedeputeerde Hans Kuipers en wethouder Jan Batelaan uit wat de vervolgstappen zijn.

De RUDD heeft deze uitkomsten voorgelegd aan de bedrijven Attero en Noblesse, die volgens het onderzoek een belangrijke rol spelen met betrekking tot geur. Vooropgesteld is wel dat geur als milieuaspect hoort bij een bedrijventerrein als het ETP dat bedoeld is voor afvalverwerkende bedrijven en andere zwaardere typen industrie. Voor zowel de bedrijven als bevoegde gezagen is het de opgave de geurbelasting te bewaken en rekening te houden met de andere functies in het gebied, naast de industrie. Goed en prettig wonen en recreëren zijn en blijven net zo belangrijk. De hoeveelheid geur moet daarmee binnen bepaalde grenzen blijven. De klachtenhistorie vanuit de omgeving van het ETP is een signaal dat het aspect geur meer aandacht moet krijgen vanuit de gemeente en provincie.

De geurmonitoring wordt verlengd tot en met december 2021. Daarbij zijn drie aandachtspunten:

  1. Het effectiever laten verlopen van de klachtenregistratie en klachtenafhandeling voor geur en andere milieuaspecten rond het ETP. Het centrale klachtenloket dat door de gemeente is ingesteld is daar al een belangrijke stap voor geweest.
  2. Extra aandacht voor het onderdeel geur in de vergunningenprocedure. Het gaat dan om het meenemen van nieuwe inzichten, het verduidelijken van voorschriften en om het uitwerken van meet- en monitoringsbepalingen (IPPC-verplichting).
  3. Onderzoek doen naar de bronnen van geur op het ETP. Dit onderzoek richt zich op het vaststellen of de bedrijven op het ETP met hun bronnen en emissies binnen hun vergunde geurcontour blijven of niet.

Met de geurmonitoring en de uitkomsten hiervan zijn problemen nog niet direct opgelost. Maar het is voor de gemeente en de provincie wel een belangrijke stap in het krijgen van een beter inzicht in de klachten over geuroverlast die worden gemeld. De drie genoemde aandachtspunten zien de overheden als vervolgstappen en hiermee worden stappen gezet om de klachten van omwonenden beter te kunnen herleiden en om samen met de bedrijven in gesprek te blijven om ervaren overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Midden-Drenthe. Via deze site kunnen ook vragen gesteld worden.