Hyperspectrale luchtfotografie asbestdaken in Drenthe

asbest_verboden

Update 1 juni 2016:  Het vliegen is gereed en de data wordt verwerkt

In opdracht van de provincie Drenthe verzorgt de RUD Drenthe mede de projectleiding voor het in beeld brengen van asbestdaken in de provincie Drenthe door middel van hyperspectrale luchtfotografie. Het project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Royal HaskoningDHV, Vigilance, Wageningen UR en Universiteit van Utrecht. Via deze website willen we u periodiek op de hoogte houden van de voortgang van dit project.

De opnamen worden gemaakt met een zogenaamde hyperspectrale camera die niet alleen de lichtsterkte van het zichtbare licht opneemt, maar ook de reflecties ver daar buiten. De camera registreert gereflecteerd licht (of straling) in een zeer breed spectrum (0.38 tot 2.5 µm) en in 420 smalle spectrale banden. De camera levert een nauwkeurig digitaal beeld met gedetailleerde pixels (van 1 x 1 meter) met zeer nauwkeurig plaatsbepaling en gestabiliseerd tegen trillingen en turbulentie. Naast de hyperspectrale opnamen zijn ‘gewone’ luchtfoto’s gemaakt, met een nog grotere resolutie van 25 x 25 cm.

De provincie Drenthe voert deze pilot uit om te onderzoeken of het mogelijk is op deze wijze asbestdaken te inventariseren. Deze informatie is wenselijk vanwege het verbod op asbestdaken in 2024. Asbestdaken kunnen uit de informatie gefilterd worden aan de hand van de specifieke hyperspectrale handtekening van asbest. Aan de hand van de hyperspectrale handtekening zijn naar verwachting ook andere zaken op een snelle manier te detecteren, zoals zonnepanelen en typen vegetaties. Zijdelings wordt dit in het onderzoek meegenomen.

Het vliegen en de veldopnamen zijn gereed (fase 1a)

Donderdag 21 april is het startsein gegeven voor het pilotproject op vliegveld Hoogeveen. De eerste meetvlucht is uitgevoerd op 4 mei en op 13 mei is de laatste vlucht boven noord Drenthe uitgevoerd. Er is bijna dagelijks gevlogen. Dit is voor Nederland uniek omdat voor de opnamen strak blauwe luchten nodig zijn. Er is gevlogen op een hoogte van ongeveer 1.500 meter.

vliegtuig

De apparatuur in het vliegtuig.

Parallel aan de opnamen vanuit het vliegtuig zijn veldteams bezig geweest om op de grond metingen te doen. De veldmetingen hadden twee doelen:

  1. Het calibreren van de hyperspectrale beelden door de reflectie van grote vlakken te meten op de grond zodat de verandering van de reflectie tussen dit oppervlak en de vlieghoogte van 1.500 duidelijk wordt.
  2. Het verzamelen van de specifieke reflecties met hand held hyperspectrale camera’s van te onderzoeken objecten, zoals de verschillende asbestdaken (veel of weinig verweerd, met of zonder mos) maar ook verschillende vegetatietypen.

De ruwe data wordt momenteel verwerkt (fase 1b)

De ruwe data zoals die uit de camera komt wordt momenteel omgezet naar data geschikt voor direct GIS-gebruik. Hierbij ‘explodeert’ de data van ongeveer 6 terabyte naar zo’n 100 terabyte. De verwachting is dat deze omzetting eind juli gereed is.

Uitvoering demo-analyse van asbest met een klein deel van de dataset (fase 1c)

Zodra een klein deel van de ruwe dataset is omgezet wordt hierop een demo-analyse uitgevoerd om te bezien met welke nauwkeurigheid asbestdaken hieruit herleid kunnen worden. De verwachting is dat de resultaten van de demo-analyse eind juni beschikbaar zijn.

Van data naar asbestdakenkaarten van Drenthe (fase 2)

Bij een gunstige uitkomst van de demo-analyse wordt begonnen met het ontwikkelen van software om geautomatiseerd uit hyperspectrale data een asbestdakenkaart van Drenthe te produceren. Daarbij wordt aangegeven of de aanwezigheid van asbest zeker/waarschijnlijk of onduidelijk is. De planning is deze kaart in het najaar gereed te hebben. We gaan er vooralsnog niet van uit, maar bij een ongunstige uitkomst van de demo-analyse komt deze fase te vervallen.

Eerste vergelijking hyperspectrale beelden en luchtfoto’s

Tijdens een eerste testvlucht op 2 mei is duidelijk te zien dat op de sportvelden kunstgras (blauwe kleur) is gebruikt in plaats van echt gras. Gras (chlorofyl) kleurt rood en kunstgras kleurt blauw.

luchtfotos

Via onze website houden we u periodiek op de hoogte over dit onderwerp.

Laatst bijgewerkt op 3 juni 2016.