Zon- en windparken


Wanneer een initiatief­nemer een plan maakt voor een zon- of windpark in Drenthe, is de eerste stap de verkenningsfase. In deze verkenningsfase is de gemeente het eerste aanspreekpunt. De gemeente bepaald, aan de hand van beleid, of een locatie geschikt is. Daarnaast adviseert de gemeente hoe de initiatiefnemer zowel proces als financiële participatie kan inrichten. De provincie heeft drie projectregis­seurs aangesteld die gemeenten en initiatiefnemers kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld in de planad­visering, in de projectregie en door contact te onderhouden met initiatiefnemers en andere belanghebbenden.

Als de uitkomsten van de verkenningsfase positief zijn, dan dient een initiatiefnemer een vergunning aan te vragen. De gemeente is in de meeste gevallen het bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor het ontwikkelen van zonne- en windparken. De provincie is in uitzonderlijke gevallen bevoegd gezag; bij parken vanaf een bepaalde omvang of bij projecten waarvoor een provinciaal inpassingsplan wordt opgesteld.


Beleidsregel zon en handreikingen

Om beter te kunnen sturen op de ruimtelijke kwaliteit van zonneparken is de beleidsregel zon opgesteld. Dit is een nadere uitwerking van het huidige omgevingsbeleid voor de aanleg van zonneparken in Drenthe. Daarnaast zijn er op basis van de beleidsregel drie handreikingen opgesteld met concrete voorbeelden.

Zonneakkers in Drenthe

De handreiking zonneakkers in Drenthe biedt een overzicht van ontwerpprincipes met concrete instructies en inspirerende voorbeelden voor maatwerk bij de aanleg van zonneparken.

Zonnewijzer Biodiversiteit

In de handreiking zonnewijzer biodiversiteit is uitgewerkt hoe biodiversiteit versterkt kan worden door maatregelen bij aanleg en beheer van zonneakkers. Aan de hand van voorbeelden laat de handreiking zien dat niet alleen de rand, die het meest in het oog valt, maar ook het vlak benut kan worden voor andere functies.

Participatie bij zonne- en windparken

In samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners is de handreiking participatie bij zonne- en windparken opgesteld. De handreiking is bedoeld om initiatiefnemers van zonne-en windparken te stimuleren om omwonenden te informeren, te betrekken en gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden om lokaal eigendom vorm te geven en financieel te participeren. Er wordt daarom ook onderscheid gemaakt tussen procesparticipatie en financiële participatie met de omgeving.