Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties


Voor de reali­satie van grootschalige zon- of windparkprojecten kan een beroep gedaan worden op financiering vanuit de SDE++. Deze subsidie compenseert de onrendabele top in de exploitatiefase, maar biedt geen financiële ondersteuning in de ontwikkelfase van projecten. In de ontwikkelfase maken energiecoöperaties echter al wel kosten. Om deze periode te overbruggen heeft de provincie in 2020 verkend of deelname van Drenthe aan het nationale Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties wenselijk is. Met dit fonds kunnen energiecoöperaties geld lenen om ontwik­kelkosten gefinancierd te krijgen via een lening. Er is een plan uitgewerkt dat de provincie Drenthe € 1,2 miljoen bijdraagt aan het fonds. Het Rijk verdubbelt dat bedrag tot € 2,4 miljoen. Het gaat hierbij om ontwikkelkapitaal voor zonne- en windprojecten van een grotere omvang. Kleinere initiatieven kunnen gebun­deld een aanvraag indienen.