Ondersteuning bij warmtetransitievisie en wijkuitvoeringsplannen


Gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving en moeten uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) hebben vastgesteld. Hierin is uitgewerkt in welke wijken en dorpen aardgas voor 2030 wordt uitgefaseerd en wat het voorkeursalternatief voor aardgas is. De provincie ondersteunt de gemeenten hierbij. Ze heeft een aanbod aan alle Drentse gemeenten gedaan voor zogenaamde tweedaagse sprintsessies om hen op weg te helpen. Er zijn vijf sprintsessies georganiseerd om bouwstenen voor de TVW te verzamelen. Er deden elf gemeenten mee, dit traject is in 2020 afgerond.

In 2020 heeft een adviesbureau in opdracht van de provincie online lesmodules verzorgd over de wijkaanpak als vervolg op de sprintsessies die in het kader van de Transitievisie Warmte zijn uitgevoerd. Twintig gemeenteambtenaren hebben deelgenomen aan de modules.

In 2021 wordt het vervolgproject 'Drentse Warmtewissel' opgestart.