Begeleiding verduurzaming 23 dorpshuizen van start


In de eerste maanden van 2022 hebben 23 besturen van Drentse dorps- en buurthuizen zich aangemeld voor deelname aan het project ‘Begeleiding dorpshuizen bij verduurzaming’. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed (VMV) van de provincie Drenthe. Om deelname aan dit project zeker te stellen, is aan alle 23 besturen gevraagd een intentieverklaring te ondertekenen. Dit hebben ze dan ook allemaal enthousiast gedaan.

Onderzoek naar energieadviezen

De afgelopen jaren hebben verschillende bureaus in opdracht van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) energiescans uitgevoerd bij tientallen Drentse dorpshuizen (project Energieke Dorpshuizen). Vanaf eind 2021 heeft de BOKD, waar veel Drentse dorpshuizen lid van zijn, onderzocht wat er al met deze energieadviezen is gedaan.

Verduurzamingspotentieel bekend

Per dorpshuis bleek de mate waarin gebruik is gemaakt van de adviezen sterk te verschillen Opvallend was dat er grote behoefte bleek te zijn aan begeleiding in de (nog) te nemen stappen.  
Door de vrij recent uitgevoerde energiescans is er bij nagenoeg alle dorpshuizen al veel bekend over het verduurzamingspotentieel. Op basis van alle door de BOKD aangeleverde informatie en een eerste selectie is door het Programma VMV kort voor de zomervakantie 2022 een vraag in de markt gezet voor een aanpak gericht op individuele en collectieve begeleiding van 20-25 dorpshuizen. Hierin is ook nadrukkelijk de betrokkenheid van de betreffende Drentse gemeenten meegenomen.

Startbijeenkomsten in oktober

Advies- en ingenieursbureau Antea Groep uit Heerenveen heeft recent van de provincie Drenthe de opdracht gekregen om de in hun voorstel uitgewerkte aanpak op te pakken. De maanden augustus en september worden door adviseurs van Antea gebruikt voor de startgesprekken met de provincie en de BOKD (rollen, communicatie en planning), en voor het maken van overzichten per dorpshuis en per cluster van dorpshuizen (per gemeente). In oktober 2022 worden in clusters van dorpshuizen (en gemeenten) startbijeenkomsten georganiseerd, zodat iedereen weet wat ze qua aanpak van Antea (en de BOKD) kunnen verwachten. Daarna volgt een fase met de focus op de betrokken negen Drentse gemeenten: welke informatie hebben zij nog beschikbaar voor de deelnemende dorpshuizen en hoe ziet hun betrokkenheid bij (het voortbestaan van) de dorps- en buurthuizen in hun gemeente eruit?

Overkoepelend inzicht voor gemeenten

Antea levert uiteindelijk een rapportage op met een analyse en de adviezen over het geheel van 23 dorpshuizen en per dorpshuis. De rapportages zijn goed te gebruiken door de besturen van ieder dorpshuis en de vastgoedambtenaren van de gemeente. De betrokken gemeenten krijgen namelijk een overkoepelend inzicht in de voorgestelde maatregelen (in relatie tot de natuurlijke vervangingsmomenten uit de MJOP’s) en de financiële impact daarvan. Afhankelijk van de wensen vanuit de besturen van de dorpshuizen en de gemeenten wordt gedurende de looptijd van dit project gekeken of het handig is om een portal in te richten, waarin per dorpshuis alle basisgegevens en verzamelde data te vinden zijn. Ook worden de kansen voor collectieve inkoop in beeld gebracht.