Meerjarige communicatieaanpak


Provincie Drenthe presenteert vanaf het najaar van 2021 een campagne om Drenten te informeren hoe zij kunnen bijdragen aan de energietransitie. Het doel van deze campagne is om Drentse inwoners aan te sporen tot het nemen van (kleine) energiebesparende maatregelen in en rond het huis. De aanpak bestaat uit drie campagnefasen die zich richten op de doelgroepen huurders, woningeigenaren en Drenten die net een huis hebben gekocht of gaan verbouwen, met verschillende communicatie-uitingen en acties, zowel via online kanalen als via printmedia. De drie fasen worden allemaal tweemaal uitgevoerd.

De campagne richt zich specifiek op isolatiemaatregelen, zowel groot als klein. Wat je niet verbruikt hoef je immers ook niet op te wekken. Provincie Drenthe wil laten zien hoe Drenten stapjes kunnen zetten richting energieneutraal wonen. Hiermee werkt de provincie aan verdere uitvoering van het coalitieakkoord waarin de informatievoorziening over de energietransitie en het op een laagdrempelige manier laten zien hoe Drenten duurzamer kunnen wonen is opgenomen.

Het richten op specifieke doelgroepen en bijbehorende doelen is een resultaat uit het gedragsonderzoek, datprovincieDrenthe ter voorbereiding op deze aanpak door onderzoeks- en adviesbureau D&Bheeft laten uitvoeren. D&B heeft onderzocht welke strategie het beste is om inwoners in Drenthe te bereiken, te stimuleren en te overtuigen. Hieruit blijkt dat naast een overkoepelende strategie, drie mini-strategieën met specifieke doelgroepen en gewenst (doel)gedrag kansrijk zijn. De mini-strategieën hebben geleid tot de drie fasen in de aanpak.

De campagne loopt vanaf het najaar 2021 tot het voorjaar 2023 en is in opdracht van provincie Drenthe ontwikkeld door communicatiebureau Keijzer uit Groningen, gebaseerd op gedragsonderzoek, uitgevoerd door onderzoeks- & adviesbureau D&B.