Energiestrategie 2020 en 2050


Provincie Drenthe zet zich in voor een duurzame Drentse energiehuishouding. We moeten minder fossiele energie gebruiken. Daarvoor is het nodig dat we meer hernieuwbare energie produceren. Fossiele energie moeten we efficiënter en schoner gebruiken. In de Energiestrategie Drenthe staat hoe dat kan. We willen met partners nadenken over hoe we de maatregelen zullen vormgeven en uitvoeren.

Doelen

In de Energiestrategie Drenthe hebben we de huidige stand van zaken beschreven. Deze hebben we vergeleken met de doelstellingen voor 2020 en 2050. Het belangrijkste doel van de Energiestrategie is minder broeikasgassen. Maar het gaat er ook om dat we straks geen problemen hebben met de levering van energie. Daarnaast kijken we naar de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Drenthe. Nieuwe energie betekent nieuwe werkgelegenheid, nieuwe energielandschappen en nieuwe initiatieven van inwoners.

In de Energiestrategie heeft de provincie Drenthe de volgende concrete doelen gesteld:

  • 20% minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990
  • In 2020 16% van het eindverbruik produceren met hernieuwbare energiebronnen
  • 20% energiebesparing in 2020

Opgave voor de hele samenleving

Deze energietransitie is een opgave voor de hele Drentse samenleving. Daarom willen we in gesprek over de strategie, uitwerking en uitvoering daarvan. U zult hier dus nog meer over horen.

Infographic Energiestrategie