Werkwijze ruimtelijke-economische ontwikkelingen


Sommige ontwikkelingen en initiatieven raken natuurwaarden. Het kan dan zowel gaan om kansen als om tegenstrijdige belangen. Ruimtelijk-economische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de versterking van het totale natuurnetwerk én de natuur kan een interessante/kansrijke innovatie partner voor bedrijvigheid worden, maar er kan ook sprake zijn van slecht verenigbare belangen.

De provincie wil ruimte bieden aan ruimtelijk-economische ontwikkelingen in en rond het Natuurnetwerk. Daarbij heeft het de voorkeur dat beide sectoren daar beter van worden. Hierbij wordt aangesloten bij de essentie van de geactualiseerde omgevingsvisie: “Het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij de kernkwaliteiten die de provincie rijk is.” De provincie wil initiatiefnemers uitdagen om vooral te zoeken naar kansen en te kiezen voor slimme oplossingen. Een mooi voorbeeld dat het kan, is het project Natuurlijke Recreatie. Hier heeft men de afgelopen jaren laten zien dat functiecombinaties kunnen. Ontwikkelingsruimte voor recreatiebedrijven wordt gecombineerd met natuurwinst.

De ontwikkelingen die meestal vanuit de kernwaarde bedrijvigheid plaatsvinden, moeten afgewogen worden met de kernkwaliteiten. In deze weging dienen dan ook weer de kernkwaliteiten ten opzichte van elkaar afgewogen te worden. Natuur is één van de kernkwaliteiten. In het Natuurnetwerk Nederland is het provinciaal belang voor de Natuur het grootst. De kansen voor goede combinaties met de kernwaarde bedrijvigheid willen we samen met gebiedspartners ontwikkelen. In het Natuurnetwerk Drenthe is (nog) meer sprake van ontwikkelingsplanologie en het benutten van kansen.

De balans tussen kernwaarde bedrijvigheid en kernkwaliteiten vraagt om in een vroegtijdig stadium van planvorming overleg, om de ontwikkeling een vorm te geven die voor de initiatiefnemer, de provincie en eventueel andere betrokken partijen meerwaarde biedt. Schaal, aard van de activiteiten en kwetsbaarheid van het gebied spelen daarbij allemaal een rol. Daarbij vinden we het belangrijk de ontwikkeling in een groot gebied te bezien, omdat dit de kans voor creatieve en integrale oplossingen vergroot. Het is maatwerk, dat zorgvuldig en met een positieve insteek moet worden gedaan. Onder regie van de provincie wordt dit maatwerk de komende periode met de partners uitgewerkt, vergelijkbaar met de werkwijze natuurlijke recreatie.