Verbeteren milieuomstandigheden


Om de milieuomstandigheden te verbeteren gaan we

  • Inzetten op afspraken over nieuwe (inter-)nationale doelstellingen over uitstoot.
  • Maatregelen nemen in natuurgebieden om effecten van vermesting en verzuring te verminderen (o.a. plaggen, grondwaterpeilen opzetten)
  • Provinciaal Bodem en Landbouwbeleid uitvoeren om bodemgebruikers aan te zetten tot maatregelen, zoals bijvoorbeeld kringloopsluiting
  • Realiseren Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarmee economische ontwikkeling (en bijbehorende uitstoot) samen gaat met de realisatie van de natuurdoelen voor Natura 2000. Binnen PAS worden afspraken gemaakt om de natuurkwaliteit te verbeteren zodat deze herstelt van vroegere neerslag en beter bestand is tegen toekomstige. Door dit herstel ontstaat er ontwikkelruimte voor economische activiteiten, zonder dat zij de natuur schaden.


Zie ook