Natuurnetwerk Nederland


Grafiek - EHS

Voor het afronden en beheren van het Natuurnetwerk Nederland (EHS) blijven we de komende jaren financiële middelen van het rijk ontvangen. Momenteel is er ongeveer 70.000 ha, waarvan circa 50.000 ha bestaand natuurgebied. Er ligt nog een opgave om in totaal circa 15.500 ha landbouwgrond om te zetten in natuur. Daarnaast zal er nog ongeveer 4.500 ha niet worden aangekocht, maar onder agrarisch natuurbeheer worden gebracht.

Deze opgave komt voort uit de afspraken met het Rijk (Natuurpact), de provincies en met de partners van het Drentse Groenmanifest en is vastgelegd in de herijkte EHS. Dit gaan we in de periode tot 2020 uitvoeren. Dit betekent het aankopen van gronden, het wijzigen van de functie naar natuur, het inrichten en beheren van deze gebieden en het op orde brengen van milieuomstandigheden. Dit is deels al gerealiseerd en deels moeten er nog gronden worden aangekocht en van functie veranderen.

De Natura 2000 gebieden herbergen natuurwaarden van internationale betekenis en zijn aangewezen op grond van het Europese beleid voor het behoud van natuurwaarden en biodiversiteit. Deze gebieden zijn onderdeel van het NNN. Het gaat om het Bargerveen, de Drentsche Aa, Drents-Friese Woud &LeggelderveldDrouwenerzand, Dwingelderveld, Elperstroom, Fochteloërveen, Havelte-Oost, Leekstermeer, Mantingerbos, Mantingerzand, Norgerholt, Witterveld en Zuidlaardermeergebied. Voor deze gebieden zijn beheerplannen opgesteld, met daarin de inrichtingsmaatregelen nodig voor de ontwikkeling en in stand houding van de aanwezige waarden. We voeren deze beheerplannen uit en proberen versnelling aan te brengen in de uitvoering van de maatregelen.

De realisatie geven we vorm in een Realisatiestrategie PlattelandDaarin staat wat we de komende decennia gaan doen. We zorgen dat we in elk geval de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000 gebieden realiseren. We kiezen er daarnaast voor om voorrang te geven aan projecten die gericht zijn op het oplossen van de grootste natuurknelpunten, die leiden tot de meest effectieve inzet van onze middelen, waar partners mee willen werken, die bijdragen aan de economie van Drenthe en respecteren bestuurlijke en juridische afspraken. We kiezen niet voor een algemene aanpak, maar hechten veel waarde aan gebiedsgericht werken. Wij vinden gebiedsprocessen een goede werkwijze om samen met partners in een bepaald gebied gezamenlijk de verschillende doelen te realiseren. De vorm waarin deze gebiedsprocessen wordt gegoten is afhankelijk van de deelnemers, de aard en urgentie van de opgave, het benodigde instrumentarium en het beschikbare geld. We staan open voor nieuwe ideeën en werkwijzen om onze doelen te realiseren. In de provinciale Grondnota is het grondbeleid dat nodig is voor deze realisatiestrategie uitgewerkt.