Landschapselementen


De kwaliteit van de landschapselementen verschilt. De bijdrage die zij aan de dooradering en het natuurwerk kunnen hebben wordt groter als

  • Ze een ouder landschap weerspiegelen, zoals een berm met een schrale heidevegetatie in een landbouwontginning of een sloot met plantensoorten, die aan het voorkomen van veen herinneren;
  • Vergelijkbare landschapselementen aansluiten bij natuurgebieden en bij elkaar of op niet meer dan een paar honderd meter van elkaar liggen. De optimale afstand hangt samen met de aard van de soorten die zich langs de elementen verplaatsen.
  • Landschapselementen een gevarieerde en gebiedskarakteristieke soortensamenstelling hebben.
  • Het onderhoud van de landschapselementen een volledige levenscyclus toelaat.

Wanneer aan deze kenmerken wordt voldaan, dragen deze elementen daadwerkelijk bij aan de verbinding tussen verspreid liggende natuurterreinen