Kaart robuust natuursysteem


robuust natuur

De kaart Robuuste natuur 2040 is opgenomen in de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe.Daarin is ook een toelichting op de kaart te vinden. Download de kaart in PDF-formaat (pdf, 690 kB).

Voor de verdere ontwikkeling van het Robuust natuursysteem staan hier onder wat aandachtspunten beschreven.

De landschapsecologie van Drenthe van plateau en laaglandbeekdalen met gezamenlijke brongebieden op dat plateau is de basis voor een toekomstbestendig, duurzaam, robuust natuurnetwerk, waar klimaatschommelingen kunnen worden opgevangen, belangrijke gradiënten binnen en tussen gebieden zijn opgenomen, verbindingen tussen natuurgebieden functioneren en er volop ruimte/leefgebied is voor soorten, ook voor soorten die nu niet meer in Drenthe leven.

Daarnaast herbergt het kleinschalig, vooral agrarisch, cultuurlandschap een diversiteit aan landschapselementen, kleinere natuurgebieden en boselementen, met vaak een grote cultuurhistorische waarde.

De twee bases vullen elkaar mooi aan in het robuuste natuurnetwerk: robuust vanwege de grootte van de gebieden en robuust vanwege de verbindingen tot in de haarvaten van het landschap. We werken toe naar het volgende beeld:

  • Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap van de Drentsche Aa is een mooi samenhangend gebied met een rijke cultuurhistorie en hoge natuurwaarden. Dit gebied is medebepalend voor de kwaliteit van de Regio Groningen-Assen als woon- en werkregio.
  • Het beekdalenlandschap in Noord-Drenthe is gericht op natuur en waterberging. Het gebied is verbonden met de laagveengebieden in Groningen en Friesland. Zo ontstaat er een groot waterrijk, moerasrijk gebied dat door de omvang thuisbasis is voor soorten als zeearend, otter en bever. Dit gebied heeft een recreatieve potentie, o.a. voor de steden. Tevens interessant gebied om klimaatbestendig te kunnen wonen.
  • Een groter samenhangend gebied rond de Natura 2000 gebieden Dwingelderveld en het Drents-Friese Woud in Zuidwest Drenthe. Mogelijkheden om verbindingen te maken met natuurgebieden in Friesland en Overijssel worden aangegrepen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor bijvoorbeeld grotere zoogdieren, zowel om te leven als om te migreren. Recreatie en beleving passen goed bij dit beeld.
  • In het bosgebied in het Hart van Drenthe, waar de Drentse beekdalen ontspringen, streven we naar meer robuuste natuur om de brongebieden te beschermen. Koppelen van de bosgebieden en de heidegebieden van Midden-Drenthe aan de middenlopen van beekdalen betekent ook meer migratiemogelijkheden voor soorten.
  • Hunzedal: Verbinding met de laagveengebieden in het noorden is belangrijk voor de volwaardige ontwikkeling van dit beekdal en voor soorten. We streven naar grootschalige, robuuste (dynamische) natuur.
  • Koppelen van de beekdalen in Zuid-Oost Drenthe aan de brongebieden.


Zie ook