Europese fondsen en middelen


De provincie zet Europese subsidies in om provinciale doelen te realiseren. De nieuwe Europese programma's (2014-2020) zijn veelal gericht op vergroening en innovatie. Deze middelen worden daar waar mogelijk ingezet voor het NNN en DNN en zoveel mogelijk gekoppeld aan andere doelen in het landelijk gebied.

Zo stimuleert het Europese LIFE+ Nature fonds de ontwikkeling van natuurgebieden (Natura2000), waar de terreinbeheerders in Drenthe de afgelopen jaren al regelmatig gebruik van hebben gemaakt. Nieuw is dat het fonds de mogelijkheid biedt om zogeheten integrated projects in te dienen, waarbij naar een samenhangend gebied wordt gekeken. In feite kennen deze integrated projects eenzelfde benadering als wij in deze natuurvisie voorstaan. Het gaat om het betrekken van andere sectoren en andere financieringsbronnen bij natuurontwikkeling. LIFE+ wil in de integrated projects niet meer alleen de Natura2000 gebieden betrekken, maar ook de verbindingen en gebieden daartussen. Bovendien worden natuurontwikkeling, agrarisch natuurbeheer, toerisme en de economische ontwikkeling van een gebied in samenhang bekeken. Wij volgen de ontwikkeling van het LIFE+ programma nauwlettend. We zien daarbij vooral het gebied in Zuidwest Drenthe als eerste casus. Samen met de partners in ons gebied en met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap NL) verkennen wij de mogelijkheden die dit ons biedt.

We zijn actief betrokken bij de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Dit beleid bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler is bedoeld als inkomenssteun voor de landbouwer. De andere pijler is het plattelands ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Aan het ontvangen van de inkomenssteun zijn deels “groene” eisen verbonden. Naast het behouden van een concurrerende en innovatieve landbouw moeten op deze manier beide pijlers gaan zorgen voor een vergroening van de landbouw, iedere pijler met een eigen ingang. Net zo als bij de integrated projects uit LIFE + onderzoeken we of met deze groene eisen voor inkomenssteun een dooradering van het agrarische gebied gerealiseerd kan worden.

Ook POP3 moet gedeeltelijk gaan bijdragen aan internationale afspraken op het gebied van natuur, milieu en water. Binnen het thema Natuur en landschap is een deel van het budget gereserveerd voor agrarisch natuurbeheer (onderdeel Subsidie Natuur en Landschap), ganzen en hydrologische PAS-maatregelen (PAS: Programmatische Aanpak Stikstof). POP3 draagt daarmee ook bij aan de dooradering van het landelijkgebied, de bescherming van leefgebieden van soorten en de kwaliteit van deze gebieden.

Verder richten de EFRO (huidige GO programma), INTERREG en Horizon 2020 fondsen zich op een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord. Met het inzetten van deze middelen, waarbij het hoofddoel vaak niet natuur is, kan wel gekeken worden hoe de natuur meekan liften met respect tot het hoofddoel.