Wat is DITenergie?


DITenergie staat voor de gezamenlijke zoektocht naar een energieneutraal Drenthe. Centraal staat het gedachtegoed dat een duurzame energiehuishouding in Drenthe alleen bereikt kan worden wanneer de route ernaartoe in gezamenlijkheid bepaald wordt.

Binnen DIT wordt getracht die ‘nieuwe rol van de overheid’ – waar iedereen het over heeft – ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Bij DIT proberen we de sociale innovatiekracht van onderop te ondersteunen en onverwachte coalities en samenwerkingsverbanden te smeden.

DIT is een beweging met een vernieuwde aanpak voor en van Drenten. Waarbij de energietransitie meer als een sociaal vraagstuk dan een technisch vraagstuk wordt belicht.

DIT zet in op de volgende drie onderdelen:

 • Transitiearena’s
 • DIT-platform
 • Duurzaam Gedrag

Transitiearena's

Een transitiearena is een tijdelijk innovatienetwerk van mensen die gezamenlijk werken aan een duurzame toekomst van een bepaalde sector of geografisch gebied. In  zo’n arena wordt ruimte gemaakt voor nieuwe manieren van denken, doen en organiseren. Een cruciale rol binnen deze aanpak is weggelegd voor de maatschappelijke koplopers in Drenthe. Dit zijn de mensen die voor de troepen uit lopen, visionair en ondernemend zijn en buiten de gebaande paden durven te denken. Zij zijn ook degenen die deelnemen aan een transitiearena.

In een traject van ongeveer 9 tot 12 maanden gaat deze groep koplopers intensief met elkaar aan de slag om de meest urgente problemen van de sector of regio te definiëren. Daarnaast werken zij een gezamenlijke en inspirerende toekomstvisie uit. Op basis van deze toekomstvisie wordt er terug geredeneerd: wat moet er nu gebeuren om deze toekomstvisie ook daadwerkelijk te realiseren? Hierin zullen allerlei verschillende experimenten en projecten worden gedefinieerd die als doel hebben om ervan te leren en een andere manier van denken te introduceren. Gezamenlijk met de toekomstvisie(s) vormen de experimenten de uiteindelijke transitieagenda. De transitieagenda kan dus gezien worden als het beleid wat uit de samenleving komt en niet alleen door de overheden is bedacht.

Doel

 • Wenkend toekomstperspectief genereren dat niet alleen door provincie of gemeenten is opgesteld
 • Beleid afstemmen op wensen van ‘de samenleving’
 • Nieuwe vormen van samenwerken ontdekken
 • Andere manier van denken introduceren
 • Experimenten realiseren
 • Leren, verbreden en opschalen van experimenten

DIT-platform

Omschrijving Een ander belangrijk onderdeel van DIT is het on- en offlineplatform. Gaandeweg dit traject is geconcludeerd dat er gigantisch veel mooie dingen gebeuren in Drenthe. Tegelijkertijd signaleren we hoe weinig we eigenlijk van elkaar weten wat er allemaal gebeurt. Daarom is het online platform DIT-energie opgericht. Dat is de plek waar men het Drentse energieverhaal aan elkaar vertelt. Het is een podium voor al die succesverhalen van betrokken inwoners, bedrijven, ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Het is de plek waar men elkaar inspireert, verhalen met elkaar deelt en aan oplossingen werkt.

Daarnaast voorziet het platform in de behoefte om up-to-date te blijven. Hierbij is er veel aandacht voor de fysieke bijeenkomsten (offline) die er in Drenthe plaatsvinden. Er zal verslag worden gedaan van de transitiearena’s, bestaande evenementen en alle andere seminars of congressen die we samen met de community zullen gaan organiseren. Daarnaast zullen de nieuwste ontwikkelingen op energiegebied op het platform worden besproken, is er een agenda te vinden, een overzicht van de verschillende initiatieven en kunnen mensen elkaar vinden om op die manier het energienetwerk inzichtelijk te maken.

Doel

 • Het Drentse Energieverhaal vertellen
 • De Drentse energiesector inspireren aan de hand van succesverhalen
 • Nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand brengen
 • Het Drentse energienetwerk inzichtelijk maken
 • De ideeënkracht uit de Drentse samenleving halen

Duurzaam gedrag

Het laatste onderdeel van DIT bestaat uit het inzetten op het thema ‘Duurzaam Gedrag’. De energietransitie is immers vooral een sociaal vraagstuk en niet zozeer een technisch vraagstuk. De benodigde technieken zijn er, al worden ze nog verder ontwikkeld. De noodzaak van duurzame energie is de meeste mensen wel duidelijk. Toch komen we vaak niet verder dan goede bedoelingen. Succes in de vorm van gedragsverandering blijkt in de praktijk toch vaak lastiger dan gedacht. Dit heeft alles te maken met het feit dat de mens een stuk minder rationeel is dan voorheen werd aangenomen. We zijn er jarenlang vanuit gegaan dat mensen beslissingen nemen op basis van kennis, informatie en rationele argumenten. Dit blijkt echter maar ten dele waar te zijn. Wat blijkt is dat mensen vooral snel, intuïtief, emotioneel en dus irrationeel beslissingen nemen.

Door gebruik te maken van de meest recente inzichten uit de gedragswetenschappen gaan we, in samenwerking met de Hanze Hogeschool, ontdekken hoe we bekende en minder bekende initiatieven verder kunnen helpen. Enerzijds door het vergroten van de bewustwording van deze projecten, en anderzijds door de interesse aan te wakkeren om elders in Drenthe soortgelijke initiatieven te realiseren. “Gedrag” staat in deze plannen centraal, aangezien uit onderzoek blijkt dat mensen weliswaar kunnen zeggen dat ze duurzaam gedrag vertonen, of de intentie te hebben om duurzaam te gaan handelen, maar dit in de praktijk toch vaak niet doen. Eveneens centraal staat ‘sociale interactie’. Vele studies op het gebied van gedragsbeïnvloeding hebben reeds vastgesteld dat in de meest succesvolle interventies er sprake is van ‘sociale invloed’.

In dit traject gaan we uit van een iteratief proces, waarin na elke stap ruimte is voor reflectie, bijsturing en koersbepaling. Deze aanpak is belangrijk in een situatie waarin je vooral een katalysator in plaats van een initiator wilt zijn. Als katalysator wil je graag aan kunnen sluiten bij hetgeen bij mensen nu leeft en positieve ontwikkelingen aanwakkeren en versterken. Hiervoor is flexibiliteit en dus een ‘open aanpak’ noodzakelijk.

Doel

 • Het realiseren van een merkbare en meetbare gedragsverandering op het gebied van duurzame energie in Drenthe
 • Inzicht in de succesfactoren van de lokale initiatieven in Drenthe
 • Realiseren van en ervaring opdoen met verschillende experimenten die kunnen bijdragen aan een duurzame gedragsverandering