Vraag en antwoord drainage en beregening in rond Natura 2000-gebied


Algemene vragen en vragen over het proces

Waarom is dit beleid voor drainage en beregeningsputten belangrijk?

Uit rechtspraak is gebleken dat de aanleg van drainagebuizen en het slaan van beregeningsputten in principe vergunningplichtig is op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Dit geeft veel onduidelijkheid voor de praktijk. Daarom heeft de provincie afspraken gemaakt met LTO-Noord en natuur- en milieuorganisaties gemaakt voor een aanpak die landbouw én natuur ten goede komt.

Ik wil nieuwe drainage aanleggen buiten Natura 2000 gebieden en buiten de onderzoekszones. Kan dat?

Ja. U heeft hiervoor geen vergunning nodig.

Wat is een onderzoekszone?

Een gebied is benoemd als onderzoekszone als de provincie niet zeker weet of nieuwe drainage en beregening invloed heeft op een nabijgelegen Natura 2000-gebied. Voor nieuwe drainage en beregening moet u dan een zogeheten ‘voortoets’ uitvoeren waaruit blijkt of er invloed kan zijn of niet. De onderzoekszones zijn precies vastgelegd. De kaarten vindt u op deze pagina.

Ik wil nieuwe drainage aanleggen op een locatie in de onderzoekszone. Kan ik dat nu aanvragen?

Voor nieuwe drainage in een onderzoekszone moet u een zogeheten voortoets uitvoeren. Hieruit blijkt of er invloed kan zijn op een nabijgelegen Natura 2000-gebied of niet. Vanaf april 2016 kunt u hiervoor bij de provincie een vergoeding krijgen. Bovendien is dan een voorbeeld-voortoets beschikbaar. Neemt u contact op met de provincie Drenthe, zodat u de juiste stappen kunt afspreken.

Hoe lang heeft de provincie nodig voor het afronden van de voortoets?

U kunt zelf een bureau vragen een voortoets uit te voeren. Naar verwachting zal een bureau na gemiddeld 2 weken de voortoets kunnen aanleveren.

Ik lees behalve over onderzoekszones ook over ‘’overgangszones’’. Wat zijn dat?

Op basis van extra informatie en onderzoek hoopt de provincie Drenthe met de natuur- en milieuorganisaties en LTO-Noord tot verbeterpakketten te komen waarmee de situatie voor landbouw én natuur kan worden verbeterd. Wat dan nog rest, zijn gebieden waarvan op voorhand echt niet gezegd kan worden of nieuwe drainage en beregening acceptabel kan zijn. Dat worden dan de zogenaamde ‘’overgangszones’’.

Geldt mijn melding voor bestaande drainagebuizen en beregeningsputten ook nog steeds als er een definitieve overgangszones is aangewezen?

Ja. Voor de betrokken natuurgebieden worden ‘’verbeterpakketten’’ opgesteld voor de hydrologische situatie. Die kunnen ook betrekking hebben op bestaande drainage en beregeningsputten. Het is hierbij voor u van belang dat uw drainage gemeld is als bestaand gebruik.

Wat gebeurt er als ik mijn bestaande drainagebuizen en beregeningsputten niet heb gemeld?

Dan heeft u geen recht op het vergunningvrij vervangen van de drainage als deze niet meer werkt.

Ik wil binnenkort mijn bestaande gemelde drainagebuizen vervangen door nieuwe drainage met extra buizen. Kan dat ook?

Dat is niet op voorhand vergunningvrij. U moet hiervoor een voortoets uitvoeren. Vanaf april 2016 kunt u hiervoor bij de provincie Drenthe een vergoeding krijgen. Bovendien is dan een voorbeeld-voortoets beschikbaar. Neem contact op met de provincie Drenthe, zodat u de juiste stappen kunt afspreken.

Ik vind dat de hele onderzoekszone in het natuurgebied moet liggen. Waarom is dat niet zo?

Juridisch is dat niet haalbaar.

Welke maatregelen nemen de terreinbeheerders?

Ook de terreinbeheerders moeten er voor zorgen dat de habitats worden beschermd. U kunt straks in het beheerplan per Natura 2000-gebied lezen welke maatregelen worden uitgevoerd.  Kijk op Natura 2000-pagina.

Technische vragen

Ik weet de kadastrale nummers van mijn percelen niet. Hoe kom ik daar achter?

De kadastrale nummers van de percelen staan op de kaart die u op deze pagina vindt. U kunt op de kaart inzoomen totdat u de percelen herkent. Als u ver genoeg inzoomt, verschijnen de kadastrale aanduidingen.

Wat is de drainagediepte?

Dit is een schatting van de diepte van de drainagebuis ten opzichte van het maaiveld in het midden van het perceel.

Wat is de drainageafstand?

Dit is de gemiddelde afstand tussen de drainagebuizen. Dit is dus niet de lengte van de drainagebuizen.

Ik weet de x, y-coördinaten van mijn beregeningsput niet. Hoe kom ik daar achter?

De x, y-coördinaten staan op de kaart met de onderzoekszones. Zoom hiervoor in naar het perceel waar de beregeningsput zich bevindt en ga met de cursor op het punt staan waar de put zich bevindt. Rechts onderin het kaartbeeld ziet u nu de x, y-coördinaten staan van dat punt.

Hoe werken de knoppen op de kaart met onderzoekszones drainage en beregening?

Ga hiervoor naar “Veelgestelde vragen” op de site met het kaartje (rechtsbovenin).